ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w IłowejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 550083141-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-04-29 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-04-29 09:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, I pietro, pok. nr 14, sekretariat

Ogłoszono dnia: 2019-04-26 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie nr 550083141-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Iłowa: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, Krajowy numer identyfikacyjny 97077085300000, ul. ul. Żeromskiego  27, 68-120  Iłowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 14 00, e-mail w.kaczmarski@ilowa.pl, faks 68 368 14 01.
Adres strony internetowej (url): www.ilowa.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Numer referencyjny  IZP-I.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka 210mb kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w Iłowej wraz z udrożnieniem urządzeniem wysokociśnieniowym typu WUKO. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót opisanych w opisie robót i przedmiarze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz: a) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń, b) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż w cenie oferty, c) zagospodarowanie terenu: m.in. uporządkowanie terenu, d) przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych 2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.
II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
90470000-2,
45120000-4
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 23 kwietnia 2019r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze przystąpił do remontu drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku ul. Żagańskiej w Iłowej. W tym samym dniu Zamawiający został poinformowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej o awarii sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na odcinku prowadzonych robót drogowych. Na dzień 24 kwietnia 2019r. zaplanowana została inspekcja kamera TV w celu ustalenia przyczyn awarii. W wyniku dokonanej inspekcji ustalono, że przyczyna awarii jest odrywający się osad w rurociagu kanalizacji podciśnieniowej uniemożliwiając prawidłowy odbiór ścieków z nieruchomości. Ustalono również, że w celu usunięcia awarii konieczna jest przebudowa kanalizacji poprzez dokonanie odcinkowych wykopów w pasie drogowym, wycinanie fragmentów kanalizacji i dokonanie czyszczenia za pomocą specjalistycznego pojazdu wysokociśnieniowego typu WUKO. Ponadto ustalono, że awaria wystąpiła na odcinku ok. 210m, na którym prowadzone są roboty drogowe. W związku z tym, że zgodnie z zawarta umową wykonawca robót drogowych zobowiązany jest do zakończenia swojego przedmiotu zamówienia do dnia 8 maja 2019r. Burmistrz Iłowej pismem z dnia 24 kwietnia 2019r. wystąpił do zarządcy drogi będącego jednocześnie zamawiającym w zakresie robot drogowych o zmianę harmonogramu robót poprzez odstąpienie od wykonania nawierzchni bitumicznej do czasu usunięcia przyczyny awarii. W odpowiedzi Dyrektor ZDW w Zielonej Górze wyraził zgodę na wykonanie niezbędnych prac w bezwzględnym terminie do dnia 7 maja 2019r. W związku z tym, że ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie można było wcześniej przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie przedmiotu zamówienia, jak również nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, Zamawiający postanowił przeprowadzić negocjacje z Wykonawcą na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, w zakresie udzielenia zamówienia z wolnej ręki.
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Rolno-Budowlanych Krzysztof Świderski,  krzysiek.swiderski1@wp.pl,  Konin Żagański 45B,  68-120,  Konin Żagański,  kraj/woj. lubuskie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Kaczmarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-26 16:27:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-26 16:31:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-12 09:18:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony