ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  • ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.ilowa.info.pl,
  • wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych lub wyświetlenia za pomocą urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
  • wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Iłowej i posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej, lub informacji dokumentujących te posiedzenia,
  • umieszczania informacji publicznych w centralnym repozytorium informacji publicznych, o którym mowa w art. 9b ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek – wzór wniosku w załączeniu. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, wglądu do dokumentów urzędowych i dostępu do posiedzeń Rady i komisji Rady. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
     
Wnioski pisemne należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Iłowej
ul. Żeromskiego 27
68-120 IŁOWA
 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. W przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może być pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W przypadku wystąpienia opłaty, wnioskodawca zostanie powiadomiony o jej wysokości w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Wnioski o udzielenie informacji publicznej załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten ulega przedłużeniu w sytuacji gdy Wnioskodawca ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia Wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia Wnioskodawcy. W przypadku nie udostępnienia informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organ powiadamia Wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
W przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Roman Andzel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Andzel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-04 12:40:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-04 12:40:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-23 07:48:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »