ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w IłowejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej

Szczegóły informacji

Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: 550667-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-11 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-11 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-04-25 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Gmina Iłowa: Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, krajowy numer identyfikacyjny 97077085300000, ul. ul. Żeromskiego  27 , 68120   Iłowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 14 00, e-mail w.kaczmarski@ilowa.pl, faks 68 368 14 01.
Adres strony internetowej (URL): www.ilowa.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ilowa.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. nr 14, I piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej
Numer referencyjny: GK-I.271.6.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej”. W zakres inwestycji wchodzi opracowanie: - dokumentacji projektowej w tym projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i C.O. instalacje elektryczne) w ilości 5 egz. każdy, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - kosztorysu inwestorskiego, - dokumentacji powykonawczej wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji, - certyfikatu energetycznego, - harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, - uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, certyfikatów itp. wynikających z wykonanej dokumentacji oraz prowadzonych robót, oraz wykonanie na podstawie ww. opracowań robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej. Zakres robót budowlanych obejmuje przede wszystkim: a) ocielenie stropodachu, b) ocieplenie ścian zewnętrznych, c) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, d) wymianę kotła centralnego ogrzewania, e) wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, f) płukanie i regulację instalacji wraz z ociepleniem rurociągów C.O. lub wymianę instalacji C.O. g) wymianę istniejącego klimatyzatora na klimatyzator energooszczędny, h) montaż systemu wentylacji mechanicznej z systemem rekuperacji, i) montaż instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 4kW, j) wymianę opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami światła typu LED, k) instalacje systemu monitorowania - zarządzania energią (TIK) obejmującą co najmniej: - zdalne i bezprzewodowe sterowanie zużyciem energii elektrycznej wraz z jej monitorowaniem, - zdalne i bezprzewodowe sterowanie zużyciem energii cieplnej wraz z jej monitorowaniem, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ oraz w załącznikach, w szczególności w: 1) Projekcie umowy - załącznik nr 7 do SIWZ, 2) Programie funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 8 do SIWZ z wyłączeniem malowania i szpachlowania ścian, układania płytek na ścianach w pomieszczeniach mokrych, wykonania posadzek z płytek gres, wymiany drzwi wewnętrznych na drzwi płytowe z ościeżnicami, wymiany pozostałych drzwi nieujętych w audycie energetycznym. 4. Zakres objęty zamówieniem zawarty jest w PFU z wyłączeniem malowania i szpachlowania ścian, układania płytek na ścianach w pomieszczeniach mokrych, wykonania posadzek z płytek gres, wymiany drzwi wewnętrznych na drzwi płytowe z ościeżnicami, wymiany pozostałych drzwi nieujętych w audycie energetycznym, który stanowi podstawę do sporządzenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45200000-9
54300000-9
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku z wykonaniem robót budowlanych w zakresie wielobranżowym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, oraz b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracował jedną kompletną dokumentację techniczną budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku o wartości kosztorysowej min. 100 000,00PLN. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum jednego budynku, Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu zawodowego. b) kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem; z doświadczeniem na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku. Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do Izby samorządu zawodowego Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną z wymienionych funkcji. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 1).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 1.2) wykaz opracowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji technicznych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dokumentacje zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu opracowanych dokumentacji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). 1.3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć: 1) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokument wniesienia wadium; 3) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004, z dopiskiem „Wadium – „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej” 4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał lub kserokopię dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie w sposób umożliwiający zwrot. W przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 5.1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 5.2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie: b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6. 8. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną w prowadzone do treści zawieranej umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu; b) prowadzenia badań archeologicznych lub konserwatorskich w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym, d) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu, e) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, f) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki, uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków, g) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, h) zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, Termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 2) Zmiany osobowe: a) zmiany osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż dotychczasowy podwykonawca, d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3) Inne zmiany: a) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–finansowym. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest pisemnie poinformować Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy innych, niż określone w ust. 1-3 niniejszego Rozdziału w sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych. 6. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, w szczególności: a) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie; b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 6 nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Przy sporządzaniu oferty wymagany jest język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Prowadzenie robót 1) Jeżeli podczas wykonywania umowy: a) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Zamawiającego zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia fazy danego etapu robót, b) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, c) zajdą inne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 2) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas faz poszczególnych etapów robót w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmować w szczególności: zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych faz etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów realizacji poszczególnych faz danych etapów robót oraz daty zakończenia. 3) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia faz etapów robót może nastąpić w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów ustawy Pzp. 4) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia faz danego etapu robót, będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz faz etapów robót lub otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. 5) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zmiany umowy. 6) Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa jest kontynuacja robót, Wykonawca może wpisem do dziennika budowy zgłosić konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności oraz poinformować o powyższym pisemnie Zamawiającego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskać potwierdzenie inspektora nadzoru branżowego i koordynującego prace nadzoru inwestorskiego. Brak ww. wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę umowy. 7) Dniem zakończenia robót budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru stwierdzeniem, że wszystkie roboty budowlane zgodnie z umową zostały wykonane, o czym Wykonawca zobowiązany jest do następnego dnia roboczego powiadomić na piśmie Zamawiającego, składając stosowne pismo w siedzibie Zamawiającego. 8) Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o gotowości do odbioru przystąpi do czynności odbioru obiektu. W trakcie czynności odbioru z udziałem przyszłego użytkownika Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii, wyposażenia. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłoczne w trakcie czynności odbiorowych. 9) Po zakończeniu czynności odbiorowych, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania i po przekazaniu obiektu Użytkownikowi - Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 10) Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania robót wyłącznie w następujących przypadkach: a) wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, b) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, c) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez Strony, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 11) Przedłużenie terminu wykonania robót wymaga spisania stosownego aneksu do umowy. 2. Tryb akceptacji dokumentacji projektowej. 1). Dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę będzie obejmowała wszelkie dokumenty wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, instrukcje obsługi i konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a także dokumentację powykonawczą. 2) Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli przebiegu prac projektowych, zwoływania rad projektowych, dotyczących postępu prac projektowych. 3) Przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia wielobranżowe projekty wykonawcze po 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dostarczenia wielobranżowego projektu wykonawczego, Wykonawca nie otrzyma uwag do projektu, przyjmuje się, że projekt został zatwierdzony bez uwag. W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz autora PFU, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego projektu. Zamawiający i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego wielobranżowego projektu wykonawczego dokonują jego zatwierdzenia. 4) Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w punkcie wyżej, przez Zamawiającego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy i nie może być traktowane jako stwierdzenie prawidłowości i jakości wykonania przedmiotu umowy w tej części oraz jako ograniczenie uprawnień wynikających z rękojmi za wady dokumentacji. 5) Jeżeli w dokumentacji projektowej zostaną znalezione błędy, pominięcia, niespójności, niewystarczające informacje lub inne wady, to zarówno one, jak i wykonane na ich podstawie roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy, bez względu na jakąkolwiek zgodę lub zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu. 6) Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. 7) Strony ustalają, że każdorazowe przekazanie dokumentów do uzgodnienia zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę w protokole przekazania. 3. Nadzór autorski i prawa autorskie. 1). Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór autorski projektu objętego niniejszym zamówieniem w całym okresie realizacji umowy, jak również w okresie obowiązywania gwarancji oraz rękojmi za wady i usterki. 2). Nadzór autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 3). Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i lit. b (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji. 4). Wykonawca zapewnia, że wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru autorskiego zobowiązany jest do : a) wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, b) uczestnictwa w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym inwestycji, próbach instalacji i innych czynnościach niezbędnych do realizacji celu umowy, c) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, d) udziału w czynnościach mających na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, e) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd szkodę, f) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) i na każde uzasadnione wezwanie przez Zamawiającego, w imieniu którego działa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 5) Wykonawca zapewnia, że projekt będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszał autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Jeżeli Wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu, wówczas jest zobowiązany z chwilą dostarczenia projektu Zamawiającemu przekazać pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru projektu oraz niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu jego realizacji. 6) W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do opracowanej w ramach umowy dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 880 ze zm.), w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, a w szczególności w zakresie (polach eksploatacji): 1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono: a) sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych Wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, Wykonawcę robót budowlanych i innych Wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów upoważnionych przez Zamawiającego, zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego celem wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie do informacji publicznej, obligujących Zamawiającego do umożliwienia Wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet, 3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 4) korzystania na własny użytek, 5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 6) dokonywania zmian, 7) zbycia, 8) udzielenia licencji, sublicencji. 7) Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 8) Z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (lub przyjmowanej przez niego części dokumentacji) – Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych do dokumentacji w kraju i za granicą, bez ograniczeń terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań dokumentacji, projektowej będącej przedmiotem umowy na polach eksploatacji wymienionych w punkcie 3, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do opracowań dokumentacji projektowej w zakresie ww. pól eksploatacji. 9) Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 10) Przeniesienie praw autorskich Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły odbioru prac projektowych. Zapłata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. Przenoszenie praw będzie następowało sukcesywnie wraz z kroczącymi płatnościami w ww. zakresie prac. 11) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu lub osobom od niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia każdorazowo, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad. 12) Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. 13) Strony ustalają, iż wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektu, Zamawiającemu przysługiwać będzie wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu, co obejmować będzie w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami projektu i jego poszczególnych części, przez Zamawiającego według jego swobodnego uznania. 14) W przypadku rozwiązania umowy projekt pozostaje własnością Zamawiającego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Kaczmarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-25 15:06:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-25 15:22:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-28 09:26:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony