ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magiaDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia

Szczegóły informacji

Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 08745-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-11-13 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-11-13 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-10-27 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie nr 608745-N-2017 z dnia 2017-10-27 r.
 
Gmina Iłowa: Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1. Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa, krajowy numer identyfikacyjny 97077085300000, ul. ul. Żeromskiego  27 , 68120   Iłowa, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 368 14 00, e-mail w.kaczmarski@ilowa.pl, faks 68 368 14 01.
Adres strony internetowej (URL): www.ilowa.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ilowa.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, pok. nr 14, I piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej – wiedza i magia
Numer referencyjny: GK-I.271.17.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego budynku Biblioteki Miejskiej w Iłowej wraz z utworzeniem w części poddasza sali multimedialnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: Etap I – faza projektowa: Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej w szczególności: • Projekt budowlano – wykonawczy, w tym: 1) Projekt architektoniczno-budowlany (projekty budowlane i wykonawcze), w tym:  architektoniczny  konstrukcyjny  wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym:  Projekt kanalizacji sanitarnej  Projekt wewnętrznych instalacji wody ciepłej i zimnej  Projekt instalacji gazowej  Projekt instalacji centralnego ogrzewania  instalacji elektrycznych, w tym:  Projekt wewnętrznej instalacji oświetleniowej  Projekt wewnętrznej instalacji telefonicznej i komputerowej  wentylacji mechanicznej  klimatyzacji (Poddasze)  ochrony, w tym:  ochrony ppoż - projekt instalacji sygnalizacji pożaru  systemu alarmowego – projekt instalacji sygnalizacji włamania  systemu monitoringu – projekt instalacji monitoringu Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa dostosowana była do projektowanego wyposażenia multimedialnego. Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy opis i sposób instalacji wyposażenia multimedialnego. 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w podziale na poszczególne branże i asortymenty robót; • dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz kosztorysy ofertowe) dla wszystkich rodzajów robót budowlanych i poszczególnych branż w podziale na poszczególne zakresy i obiekty; • uzgodnienia, niezbędne decyzje administracyjne, opinie i ekspertyzy wymagane przepisami szczególnymi, inne dokumenty niezbędne i wymagane na etapie projektowania; • dokumentacja powykonawcza • kompletne wnioski wraz z załącznikami do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę; • Opracowanie „Harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych” i przedłożenie harmonogramu do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony przez Wykonawcę będzie przedstawiać: - układ chronologiczny wykonania robót, realizacji dostaw i usług w tym projektowania, w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy, procentowy układ wykonania robót poszczególnych etapów w realizacji całego przedmiotu zamówienia, - kwotowe zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem wszystkich faz poszczególnych etapów robót, przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót, Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram uważa się za zatwierdzony. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowić będzie integralną część umowy. • Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę; • Wykonawca wykona następujące ilości dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) Projekt budowlany odrębnie dla każdej z branż 6 egz, b) Projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż 6 egz., c) kosztorysy, przedmiar robót odrębnie dla każdej z branż 3 egz., d) STWiORB odrębnie dla każdej z branż 5 egz., e) Dokumentacja powykonawcza 6 egz. f) oraz całość dokumentacji zapisaną na płycie CD/DVD – 2 komplety. Wymagana jest dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem pdf Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać STWiORB oraz przedmiar i kosztorys ofertowy, drugi nośnik winien zawierać przedmiar i kosztorys inwestorski, trzeci nośnik winien zawierać dokumentację techniczną (część rysunkowa i opisowa) wraz z uzgodnieniami i pozostałymi dokumentami. Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami). W przypadku konieczności uzyskania odstępstw od przepisów należy uzyskać zgody odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyskać wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie. Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentację kosztorysową należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być podane zgodnie z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. zm.). UWAGA: Z fazy projektowania niniejszego postępowania wyłącza się opisane w PFU elementy: a) w części Wyposażenie, sprzęt i meble - Poddasze - wyposażenia sali multimedialnej: krzesła, stół, inst. projekcyjna w skład której wchodzi min.: komputer z monitorem podglądu, projektor, ekran sufitowo-ścienny, wizualizer, DVD, video, rzutnik do folii i slajdów, monitor plazmowy, mikrofony oraz meble do ustawienia urządzeń. Stanowiska audiobook : biurko komputerowe, krzesło, monitor LCD, klawiatura, mysz, komputer. Stanowisko obsługi biurko, krzesło, półki, regały, komputer, monitor LCD, laptop, klawiatura, mysz b) w części Zakres robót i rozwiązania konstrukcyjne – Poddasze - tymczasowe wydzielenie miejsca na spotkania autorskie za pomocą ścianki mobilnej przesuwnej lub składanej, np. Komandor, Optimal, Sowan - instalacje sanitarne: instalację wod-kan (wraz z oznaczonym na planie Poddasza sanitariatem) Do fazy projektowania niniejszego postępowania dodaje się nie opisane w PFU następujące elementy: a) w części Zakres robót i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe - wejście na klatkę schodową z parteru na poddasze zabezpieczone drzwiami antywłamaniowymi z zamkiem elektronicznym na kod, umożliwiającym zdalne otwieranie b) w części Wyposażenie, sprzęt i meble - poddasze: system monitoringu z min. 4 kamerami na podczerwień, rejestratorem umożliwiającym zdalny dostęp przez internet, monitorem LCD min. 17” - system antywłamaniowy z min. 8 czujkami ruchu, dwustrefową centralą alarmową, 2 klawiaturami, syreną zewnętrzną, czujnikiem temperatury, zewnętrznym sygnalizatorem optyczno-akustycznym Etap II – faza wykonania robót budowlanych: 1) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, „Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych”, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ. W zakres robót wchodzą m.in następujące prace: a) przebudowa budynku biblioteki wraz z przebudową i budową instalacji wewnętrznych; 2) wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń, 3) zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż oraz nadzoru autorskiego projektantów, w cenie oferty, 4) przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych UWAGA: Z fazy wykonania robót budowlanych niniejszego postępowania wyłącza się opisane w PFU elementy wyposażenia sali multimedialnej: - krzesła, stół, inst. komputerowa i projekcyjna w skład której wchodzi min.: komputer z monitorem podglądu, projektor, ekran sufitowo-ścienny, wizualizer, DVD, video, rzutnik do folii i slajdów, monitor plazmowy, mikrofony oraz meble do ustawienia urządzeń. Stanowiska audiobook : biurko komputerowe, krzesło, monitor LCD, klawiatura, mysz, komputer. Stanowisko obsługi biurko, krzesło, półki, regały, komputer, monitor LCD, laptop, klawiatura, mysz Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: 1) przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania w tym uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 2) współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającym w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w Programie funkcjonalno-użytkowym, we wzorze umowy, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 7. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami do programu, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ 8. Nomenklatura wg CPV: 1. Usługi projektowania 1.1. Grupy robót - 71.2;71.3;71.4 1.2. Klasy robót - 71.22;71.32;71.42 1.3. Kategorie robót – 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych; 71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 2. Roboty budowlane 2.1. Grupy robót - 45.1;45.2;45.3;45.4 2.2. Klasy robót - 45.10;45.20;45.30;45.40 2.3. Kategorie robót - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków, 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na postawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666.), osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia roboty branży ogólnobudowlanej, roboty w branży sanitarnej, roboty branży elektrycznej. 9.1. Obowiązek określony w ust. 9 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 9.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity DZ.U. z 2016 r., poz.922). 9.4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 100-zł brutto za każdą osobę za każdy dzień wykonywania pracy bez dopełnionego obowiązku o którym mowa w ust. 9. 10. Obowiązki Wykonawcy: Prace projektowe: 1) Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami dokonanymi ze służbami Zamawiającego; 2) Zamawiający nie zapewnia map do celów projektowych, map władania, wypisów, wyrysów itd. Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dokumenty własnym staraniem i na własny koszt; 3) Wszelkie niezbędne prace poprzedzające opracowanie dokumentacji projektowej oraz poprzedzające roboty budowlane Wykonawca wykona na koszt własny; 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji projektowej na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych; 5) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację przyjętych rozwiązań; 6) Dokumentacja będzie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, rysunki, opisy; 7) W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania; 8) Dokumentacje projektowe mają określać parametry techniczne i wymagania dla zastosowanych wyrobów; 9) Do obowiązków Wykonawcy należy przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji technicznej określonej w Rozdziale III ust. 3 SIWZ tj.: a) Projekt budowlany odrębnie dla każdej z branż 6 egz, b) Projekt wykonawczy odrębnie dla każdej z branż 6 egz., c) kosztorysy, przedmiar robót odrębnie dla każdej z branż 3 egz., d) STWiORB odrębnie dla każdej z branż 5 egz., e) Dokumentacja powykonawcza 6 egz. f) oraz całość dokumentacji zapisaną na płycie CD/DVD – 2 komplety. Wymagana jest dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem PDF. Jeden komplet to trzy nośniki elektroniczne: jeden nośnik winien zawierać STWiORB oraz przedmiar i kosztorys ofertowy, drugi nośnik winien zawierać przedmiar i kosztorys inwestorski, trzeci nośnik winien zawierać dokumentację techniczną (część rysunkowa i opisowa) wraz z uzgodnieniami i pozostałymi dokumentami. g) Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla całego zadania, w którym wartość robót i dostaw oraz terminy musza być zgodne ze złożona ofertą, h) Świadectwa charakterystyki energetycznej dla wykonanego obiektu; i) Decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu; 10) Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć dokumentacje, jak i ich części pisemnym oświadczeniem, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć dokumentacje, jak i ich części pisemnym oświadczeniem, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w tym ustępie stanowią integralną część dokumentacji; 11) Miejscem przekazania dokumentacji lub jej części będzie siedziba Zamawiającego; 12) Przy przekazaniu dokumentacji lub jej części Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej kompletności i jakości. Podpisanie protokołu przekazania przez Zamawiającego jest wyłącznie dowodem przekazania dokumentacji przez Wykonawcę w terminie określonym w umowie i nie stanowi potwierdzenia jej jakości i rzetelności; 13) Wykonawca ponosi wszelkie koszty m.in. opłat z tytułu uzgodnień, decyzji, zaopiniowania dokumentacji przez właściwe władze lub instytucje oraz uzyskanie danych technicznych, itp.; 14) Dokumentem potwierdzającym odbiór dokumentacji lub jej części będzie protokół odbioru przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron 15) Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ryczałtowej do zapewnienia nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego tj. do dnia jego całkowitego zakończenia i rozliczenia; 16) Żadna część robót budowlanych nie zostanie rozpoczęta dopóki odpowiednia dokumentacja projektowa nie zostanie zaaprobowana przez Zamawiającego; 17) Aprobata Zamawiającego nie będzie miała wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie określonym niniejszą umową; 18) Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca; 19) Na potrzeby uzyskania przez Wykonawcę wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, warunków i in. niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udzieli Wykonawcy koniecznych pełnomocnictw; Roboty budowlane 20) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacja projektową, wytycznymi określonymi w SIWZ oraz w załączniku Nr 8 (PFU), obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego; 21) Użycie materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz w PFU; 22) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego w przypadku, gdy wytyczne projektowe (w tym program funkcjonalno-użytkowy) nie podają w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu mającego wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, bądź też nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzgodnienia tych elementów z autorem PFU i Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pod warunkiem zapewnienia materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej sytuacji przed wbudowaniem tych materiałów, na Wykonawcy ciąży obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są gorsze od projektowych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie; 23) Stosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy; 24) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach; 25) Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej, wykonanej w 2 egzemplarzach. Każdy z dokumentów musi być potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby odpowiedzialnej; 26) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty dotyczące wykonanego przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza: a. instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b. dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c. protokoły z badania materiałów i urządzeń, d. dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e. inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, które zaistniały w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta, f. ostateczne pozwolenia na użytkowanie, 27) Protokolarne przejęcie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz właściwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienie należytego ładu i porządku; 28) Urządzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w należytym stanie przez cały okres trwania budowy; 29) Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu; 30) Prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego; 31) W cenie oferty Wykonawca zapewnienia obsługę geodezyjną, w tym wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, jeśli będą niezbędne dla prawidłowego zakończenia robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 32) Używanie do wykonywania prac wyłącznie wydajnych oraz sprawnych maszyn, urządzeń i sprzętu. Odpowiedzialność za ich stan techniczny oraz zgodność z przepisami BHP spoczywa na Wykonawcy; 33) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP; 34) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca; 35) W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcia działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokólarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego; 39) W cenie oferty Wykonawcy pozostaje utylizacja materiałów z ewentualnego demontażu elementów istniejących; 40) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę; 41) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących jego pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, jeżeli te były związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; 42) Zabezpieczenia lub wznowienia osnowy geodezyjnej narażonej na zniszczenie lub uszkodzenie; 43) Zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu – jeśli wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 45) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 46) Odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych robotami budowlanymi; 47) Naprawa urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac jak również odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów i terenów objętych robotami budowlanymi jak również terenów przyległych, z których korzystał Wykonawca w trakcie realizacji umowy, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca; 48) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii; 49) Bezzwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach stanowiących przeszkodę w realizacji przedmiotu umowy; 50) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 51) Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych; 52) W przypadku prac ulegających zakryciu, kierownik budowy zobowiązany jest do złożenia wniosku do inspektora nadzoru inwestorskiego o odbiór wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy; 53) Uczestniczenie w radach budowy. 54) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 55) Kierownik budowy/robót, zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy na potrzeby dokumentowania robót budowlanych w taki sposób, aby dokonywane wpisy były czytelne (pismo staranne), 56) Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane w zakresie wymaganym przepisami wynikającymi z tej ustawy. 11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 12. Uruchomienie obiektu. 1) Wykonawca zapewni uruchomienie całego obiektu kubaturowego i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów, wyposażenia p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych w tym m.in. instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu w tym również scenariusza ewakuacji obiektów, itp. z wyłączeniem elementów wyposażenia sali multimedialnej. 2) Wykonawca zobowiązany jest do obsługi technicznej przez okres gwarancji, począwszy od daty przekazania obiektu do użytkowania, wykonanych wszystkich instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zapewnieniem dostaw materiałów eksploatacyjnych, filtrów powietrza i innych materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji urządzeń oraz wszystkich zamontowanych instalacji, które zostały zamontowane przez Wykonawcę, a posiadające w swoich dokumentach gwarancyjnych zapis o obsłudze technicznej. 17. Informacje dodatkowe Zamawiający nie przewiduje: a) składania ofert częściowych, b) zawarcia umowy ramowej; c) składania ofert wariantowych, d) zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; e) prawa opcji, f) rozliczenia w walutach obcych; g) przeprowadzenia aukcji elektronicznej; h) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; i) dynamicznego systemu zakupów; j) udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 18. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w PFU został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy pzp., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 19. W przypadku gdy w niniejszej SIWZ oraz w PFU przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 20. Ilekroć w niniejszej SIWZ oraz w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy pzp. 21. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określonego w dokumentacji przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest przed zamówieniem materiałów przedstawić stosowne dokumenty i uzyskać akceptację zamawiającego na ich wbudowanie. 22. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany przedmiot zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45300000-0
45400000-1
71221000-3
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-06-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku z wykonaniem robót budowlanych w zakresie wielobranżowym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, oraz b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie opracował jedną kompletną dokumentację techniczną budowy, rozbudowy lub przebudowy budynku o wartości kosztorysowej min. 500 000,00PLN. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W zakresie zdolności zawodowej warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu po uzyskaniu uprawnień. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, rozbudowy lub przebudowy minimum jednego budynku, Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu zawodowego. b) kierownik budowy – osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, upoważniające do kierowania robotami objętymi przedmiotowym zamówieniem; posiadająca min. 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika budowy, na co najmniej jednej zrealizowanej inwestycji, która polegała na budowie, rozbudowie lub przebudowie budynku. Osoba ta powinna posiadać aktualny wpis do Izby samorządu zawodowego Zamawiający dopuszcza poszerzenie zespołu o inne osoby w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Dopuszcza się, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną z wymienionych funkcji. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. Nr 63 poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nw. dokumenty: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę); Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 1)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 1.2) wykaz opracowanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokumentacji technicznych, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości kosztorysowej, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dokumentacje zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu opracowanych dokumentacji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). 1.3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć: 1) formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokument wniesienia wadium; 3) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN). 2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004, z dopiskiem „Wadium – „Przebudowa biblioteki miejskiej w Iłowej” 4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Wykonawca załączy do oferty oryginał lub kserokopię dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) poświadczoną za zgodność z oryginałem. 5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w odrębnej kopercie w sposób umożliwiający zwrot. W przypadku niezastosowania się do powyższego, zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib; Beneficjentem poręczenia/gwarancji (Zamawiającym) jest Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 3) kwotę wadium, 4) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 5) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 5.1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 5.2) którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie: b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6. 8. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą. 9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Kaczmarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-27 23:29:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-27 23:43:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-21 12:02:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »