ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 rDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

Szczegóły informacji

Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 97143-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-07-19 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-07-19 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27, sekretariat Urzedu

Ogłoszono dnia: 2016-06-21 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Iłowa: Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Numer ogłoszenia: 97143 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Iłowa , ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel. 68 368 14 00, faks 68 368 14 01.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup szkolnych biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej w Iłowej przy ul. Kolejowej, Szkoły Podstawowej w Iłowej przy ul. Piaskowej, Gimnazjum w Iłowej Przedszkola Miejskiego w Iłowej. Przewozy dotyczą dni w okresach w których odbywają się zajęcia lekcyjne zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wyłączając przerwy świąteczne oraz dni wolne od nauki. Do przedmiotowego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.). Planowana ilość dowożonych dzieci i młodzieży - 225 z tego: do Gimnazjum - 81, do SP Iłowa - 136, do Przedszkola w Iłowej - 8 + 3 opiekunów Zamawiającego. R a z e m 225 osób. Podane liczby osób dowożonych są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku mogą ulec zmianie. Przedmiot zamówienia obejmuje również trasy dodatkowe do ok. 6000 km/w okresie 4 m-cy według potrzeb (dowóz dzieci do szkoły przy ul. Piaskowej). Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 , poz. 262 ze zm.) Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią liczbę autobusów w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych. Wykonawca zapewni zatrzymywanie autobusów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przystanków w sposób bezpieczny. Wykonawca nie może przewozić więcej osób niż liczba miejsc w autobusie. Środki transportu, służące do wykonywania zamówienia muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących na określonej trasie dla wszystkich uczniów. Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia (z powodu np. zmiany miejsca zamieszkania, pozostania w tej samej klasie, nie ukończenia szkoły itp.). W wyniku zmiany ilości uczniów Wykonawca zapewnia autobus gwarantujący wszystkim uczniom i opiekunowi miejsca siedzące. Kierowcy autobusów muszą posiadać wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa. Do sprawowania opieki nad uczniami opiekuna zapewnia Zamawiający. Opiekun czuwa nad bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów. Opiekun i kierowca współpracują ze sobą, celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dowożonym uczniom. Do zakresu obowiązków opiekuna należy nadzór i opieka nad uczniami w trakcie dowozów, w czasie wsiadania i zajmowania miejsca, w czasie wysiadania z pojazdu oraz sprawdzanie zgodności przewozów z harmonogramem (m.in. sprawdzanie stanu ilościowego uczniów na danym kursie i na danym przystanku). Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami w czasie każdego kursu. Wykonawca, w ramach kosztów realizacji zamówienia zapewnia bezpłatny przejazd dla opiekunów dzieci i młodzieży. Zamawiający ustanawia Koordynatora dowozów szkolnych w osobie Dyrektora Zespołu Szkół w Iłowej. Zamawiający nie wyłącza prawa Wykonawcy do świadczenia usług transportowych w formie regularnych przewozów pasażerskich w stosunku do innych osób na utworzonych liniach komunikacyjnych, przy uwzględnieniu pierwszeństwa przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie biletów miesięcznych..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00100) 2. Forma wadium: 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 ze zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie: iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; iż wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw. 3) Postanowienia pkt. VIII.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. VIII..2.1)b) i VIII..2.1)e). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Iłowej Nr 50965800060000144320070004 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale załączonym do oferty, przy czym oryginał wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach niż w formie pieniężnej powinno być składane w nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: Gmina Iłowa WADIUM na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na wybór wykonawcy w postępowaniu przetargowym na Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 3) Na kopercie oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 18 lipca 2016 r. do godziny 12:00, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży licencję na wykonywanie krajowego transportu osób - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013r. poz. 1414 ze zmianami)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ 2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale V ust. 3 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 4) Umowę spółki cywilnej - jeśli dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Doświadczenie wyrażone w latach - 5
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie. 4. Zmiany do umowy będą mogły być dokonane na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany ilości przewożonych uczniów. O takiej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpi zmiana, zatem zmiana wchodzi w życie od następnego miesiąca. 6. Postanowienia umowy zostały określone w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.ilowa.info.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa I piętro, pok. nr 14 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wojciech Kaczmarski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-21 15:28:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-21 15:29:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Knap
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-18 15:24:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2875 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony