ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Szczegóły informacji

Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Status: ogłoszony

Tryb: Podstawowy - wariant 1

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: 2022/BZP 00292758/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-25 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-25 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2022-08-04 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iłowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770853
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Iłowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 68 368 14 00
1.5.8.) Numer faksu: 68 368 14 01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilowa@ilowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17b42f34-13eb-11ed-b950-8227d40187e8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292758/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04 14:08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033159/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ilowa.info.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-I.271.20.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
30200000-1

3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę zestawów komputerowych:
a) Laptopy – 140szt.
b) Komputery stacjonarne wraz z monitorami – 26szt.
c) Tablety – 2szt.
d) Wykonanie oznakowania dostarczonych urządzeń w formie naklejek o wymiarze 72x18mm informujących o otrzymanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ.

Oferowane przez Wykonawcę urządzenia wraz z osprzętem i oprogramowaniem powinny być nowe, kompletne, w pełni sprawne i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów
i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.
Wszelkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia wraz z osprzętem do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
Miejsce dostawy zamówienia – Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa

Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze
specyfikacją warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i termin dostawy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.,
- oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 pzp (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)
- Przedmiotowy środek dowodowy - Wykaz oferowanych urządzeń – wg załącznika nr 6.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania określono w rozdziale VIII i XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy określono w załączniku nr 1 do SWA - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-04 14:15:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-04 14:18:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-17 08:32:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony