ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej ŻagańskiejDrukuj informację Zamówienie publiczne: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej

Szczegóły informacji

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: 2021/BZP 0000122216/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-05 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-07-21 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iłowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770853
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Iłowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 68 368 14 00
1.5.8.) Numer faksu: 68 368 14 01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilowa@ilowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6f628b4-ea0a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122216/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-21 12:38
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003593/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.14 Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ilowa.info.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-I.721.11.2021
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej
Żagańskiej”.2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
45200000-9, 45400000-1, 45330000-9, 45331100-7, 45331210-1, 45311200-2 09331200-0 3. W
ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót: - roboty budowlane zgodnie z
dokumentacja techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ- roboty pomocnicze ,
przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń- zagospodarowanie
terenu, w tym uporządkowanie,- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń -
przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu do
użytku,- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym4. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykaże, że: a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą
na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z instalacjami sanitarnymi i
elektrycznymi o wartości nie mniejszej niż 800000,00 zł brutto; b) dysponuje co najmniej jedną
osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz posiadać przynależność do Izby
Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Dopuszcza się uprawnienia
równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 7 do
SWZ; 2) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie
lub remoncie budynku wraz z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi o wartości co najmniej 800
000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do
SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- formularz ofertowy- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik,- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wpostępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,- oświadczenie
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.,- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadkuwspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej składa
każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakimWykonawca
powołuje się na jego zasoby,- oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i
3pzp (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. 3. Wadium może być wniesione w
formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp. 4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie
niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego nr Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 z dopiskiem „Wadium –
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowej Żagańskiej” (a potwierdzenie wpłaty
należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty
termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu
związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;3) unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 8.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca
wadium wykonawcy: 1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego
oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w
przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął
termin do jego wniesienia. 9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z Wykonawcą wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony
prawnej. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak
podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wymagania określono w rozdziale VIII i XIII SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy określono w załączniku nr 1 do SWA - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-05 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00122216/01 z dnia 2021-07-21
2021-07-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-21 12:54:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-21 13:06:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-26 11:20:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony