ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z przebudową kotłowniDrukuj informację Zamówienie publiczne: Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z przebudową kotłowni

Szczegóły informacji

Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z przebudową kotłowni

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Iłowa

Finansowanie: Środki Unii Europejskiej

Nr UZP: 2021/BZP 00120106/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-04 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-04 12:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2021-07-20 przez Wojciech Kaczmarski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu
Dziecięcego wraz z przebudową kotłowni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iłowa
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770853
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 27
1.5.2.) Miejscowość: Iłowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 68 368 14 00
1.5.8.) Numer faksu: 68 368 14 01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ilowa@ilowa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.info.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu
Dziecięcego wraz z przebudową kotłowni
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a05cb07-e921-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120106/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 09:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003593/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.8 Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej w celu utworzenia Klubu dziecięcego
w ramach programu Maluch +
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Społeczny
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ilowa.info.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO -
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Iłowej ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZP-I.721.10.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej
na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z przebudową kotłowni”.
2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV):
45400000-1, 45330000-9, 45331100-7, 45311200- 2
3. W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące rodzaje robót:
- roboty budowlane zgodnie z dokumentacja techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ
- roboty pomocnicze , przygotowawcze i porządkowe oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń
- zagospodarowanie terenu, w tym uporządkowanie,
- przeprowadzenie wymaganych prób, badań i sprawdzeń
- przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa związanych z oddaniem obiektu
do użytku,
- współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 8 do SWZ).
UWAGA!!!
Zamawiający wyłącza z przedmiotu zamówienia elementy wyposażenia określone w załączniku
nr 8 do SWZ w dziale 7 przedmiaru od poz. 79 do poz. 90 branży budowlanej oraz instalację
centralnego ogrzewania na poziomie piętra i poddasza branży kotłowni i C.O.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena i okres gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy zobowiązani są spełniać warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykaże, że
a) zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 robotę polegającą na
budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku wraz z instalacją grzewczą o wartości
nie mniejszej niż 500000,00 zł brutto;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia lub
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których
w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności oraz
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
posiadać przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów
Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami. Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone
w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 7 do
SWZ;
2) wykaz robót budowlanych (min.1 robota) polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie lub
remoncie budynku wraz z instalacją grzewczą o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
- formularz ofertowy- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik,- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - oświadczenie
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ., - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa wyżej składa
każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawca dołącza również oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby, - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku, o którym mowa w art. 117
ust. 2 i 3 pzp (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokość 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
nr Nr: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004 z dopiskiem „Wadium – Remont pomieszczeń
budynku przy ul. Kolejowej 11 w Iłowej na potrzeby Gminnego Klubu Dziecięcego wraz z
przebudową kotłowni” (a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy:
1) Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą
wraz z utrata przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wymagania określono w rozdziale VIII i XIII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy określono w załączniku nr 1 do SWA - wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-31
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00120106/01 z dnia 2021-07-20
2021-07-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojciech Kaczmarski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 09:32:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Kaczmarski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 09:49:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Kaczmarski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-06 11:31:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1072 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony