ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR-I.2110.4.2014Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR-I.2110.4.2014

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2014-04-03

Ogłoszono dnia: 2014-04-03 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2014-04-14 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR-I.2110.4.2014

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw:
         - ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
         - ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
         - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
         - regulujących działanie targowisk i placów targowych,
         - ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
         - ustawy o grobach i cmentarzach wojennych,
         - o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań,
 • znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), Systemu Informacji Prawnej LEX,
 • umiejętność prowadzenia spraw z zastosowaniem Systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-DOK Web) i obsługi innych urządzeń biurowych,
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • znajomość języków obcych,
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, terminowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in. prowadzenie spraw z zakresu:
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nazewnictwa ulic i placów, ich rejestr i oznakowanie,
 • targowisk i handlu detalicznego,
 • cmentarzy komunalnych, grobów i cmentarzy wojennych,
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczania opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
 • ochrony praw lokatorów oraz zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy na danym stanowisku:
 • planowany termin zatrudnienia: 05.05.2014 r.,
 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ  W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej, zobowiązani są  złożyć następujące dokumenty:
 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kiedy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2014-04-14 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej - OFERTA".
 
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 14 kwietnia 2014r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-03 09:36:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-03 09:39:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-06 09:01:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony