ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2022-08-01

Ogłoszono dnia: 2022-08-01

Termin składania dokumentów: 2022-08-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.4.2022

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.
b. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 • dyspozycyjność i komunikatywność, terminowość, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), 
 • umiejętność prowadzenia spraw z zastosowaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi innych urządzeń biurowych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in.:
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zamówień publicznych,  
 • planowanie i nadzór nad realizacją zadań i wydatków inwestycyjnych,
 • współpraca w zakresie pozyskiwania środków na zadania inwestycyjne,
 • przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji gminnych,
 • współdziałanie z administracją rządową i samorządową, z jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • ewidencja inwestycji komunalnych;
 • sporządzanie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniu;
 • monitorowanie zakończonych inwestycji w okresie objętym przez wykonawcę gwarancją i pisemne wzywanie wykonawców do usunięcia wad i usterki,
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu przetargów zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. planowany termin zatrudnienia: 01.09.2022 r.,
 2. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 3. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 4. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 5. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 6. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 7. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem danych kontaktowych,
 • podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne, podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • podpisaną deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-19 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
" STANOWISKO URZĘDNICZE – IZP II W REFERACIE INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68 – 120 Iłowa, e-mail: ilowa@ilowa.pl, tel. 68 368 14 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celurekrutacyjnym tj. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-01 14:11:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-01 14:22:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-01 15:51:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony