ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.1.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.1.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzenneg

Data udostępnienia: 2020-05-20

Ogłoszono dnia: 2020-05-20 przez

Termin składania dokumentów: 2020-06-01 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.1.2020

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań,
 • znajomość przepisów KPA, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, regulujących działanie targowisk i placów targowych, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), Systemu Informacji Prawnej LEX,
 • umiejętność prowadzenia spraw z zastosowaniem Systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-DOK Web) i obsługi innych urządzeń biurowych,
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • znajomość języków obcych,
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, terminowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in. prowadzenie spraw z zakresu:
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nazewnictwa ulic i placów, ich rejestr i oznakowanie,
 • targowisk i handlu detalicznego,
 • cmentarzy komunalnych, grobów i cmentarzy wojennych,
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczania opłat za korzystanie z tych zezwoleń,
 • ochrony praw lokatorów oraz zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • planowany termin zatrudnienia: 01.07.2020 r.,
 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem danych kontaktowych,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-06-01 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: "STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 1 czerwca 2020r. do godz. 1200.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-20 15:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-20 15:27:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-20 15:27:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony