ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.3.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2019-04-08

Ogłoszono dnia: 2019-04-08 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2019-04-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.3.2019

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe lub średnie z zakresu budownictwa,
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe związane z budownictwem,
 • posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • znajomość : metodologii kosztorysowania w budownictwie, przepisów z zakresu prawa budowlanego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych,
 • dyspozycyjność i  komunikatywność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych;
 • Weryfikacja poprawności sporządzonych kosztorysów związanych z realizacją inwestycji komunalnych;
 • Przygotowanie, nadzór i odbiór inwestycji komunalnych na terenie Gminy ;
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części wraz z załącznikami;
 • Przygotowywanie dokumentacji dotyczących zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z rozbiórką obiektów budowlanych;
 • Przygotowywanie zezwoleń na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych;
 • Prowadzenie książek obiektów użyteczności publicznej;
 • Ewidencja inwestycji komunalnych;
 • Sporządzanie projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniu;
 • Nadzór nad stanem technicznym obiektów komunalnych oraz czuwanie nad okresowymi przeglądami i kontrolami wymaganymi odrębnymi przepisami prawa;
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami podczas wizji lokalnych w terenie;
 • Monitorowanie zakończonych inwestycji w okresie objętym przez wykonawcę gwarancją i pisemne wzywanie wykonawców do usunięcia wad i usterki,
 • Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu przetargów zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-19 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Stanowisko urzędnicze IZPV w Urzędzie Miejskim w Iłowej - OFERTA"
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 19 kwietnia 2019r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 19 kwietnia 2019r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Iłowej (adres: Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, telefon kontaktowy: 68 368 14 00).
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Kinga Zduńska pod adresem e-mail:                                              kinga.zdunska@cbi24.pl, tel. 575 001 161.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacyjnym tj. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest odstąpienie od udziału w naborze.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-08 11:20:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-08 11:35:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04 13:30:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony