ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR-I.2110.1.2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR-I.2110.1.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-01-12

Ogłoszono dnia: 2018-01-12 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2018-01-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR-I.2110.1.2018

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.
 • brak przynależności do partii politycznych.
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,
 • znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu pracy, Kodeksu wyborczego, Instrukcji kancelaryjnej,
 • dyspozycyjność i  komunikatywność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem komputera  i pod presją czasu,
 • znajomość pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), Systemu Informacji Prawnej LEX, Legislator,  ePUAP 2, BIP,
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawnych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

              obejmuje m.in.:
 • odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe funkcjonowanie Urzędu,
 • nadzorowanie zadań i odpowiedzialność za sprawy prowadzone przez bezpośrednio podległe komórki organizacyjne,
 • nadzór nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • zapewnienie zgodności z prawem wydawanych decyzji i podejmowanych działań,
 • organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
 • zapewnienie obsługi techniczno-biurowej Rady oraz Komisji,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych naczelnych organów władzy i organów gminy,
 • zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Rady,
 • koordynacja wykonywania zadań Rady i Burmistrza wynikających z aktów prawnych,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie szkolenia pracowników urzędu,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów organów przedstawicielskich i referendum,
 • nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
 • prowadzenie spraw gminy w zakresie udzielonym przez Burmistrza w upoważnieniach,
 • kierowanie Urzędem pod nieobecność Burmistrza,
 • wydawanie wszelkich wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 2. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. Praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. Oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. Eentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 6. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o braku przynależności do partii politycznych,
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-22 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Miejskim w Iłowej - OFERTA"
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 22 stycznia 2018r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 22 stycznia 2018r. do godz. 1200.

VII. Informacje dodatkowe:

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-12 14:44:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-12 14:58:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-31 15:06:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony