ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.4.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowo - Budżetowy

Data udostępnienia: 2017-11-13

Ogłoszono dnia: 2017-11-13 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2017-11-23 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.4.2017

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe  lub średnie i 2 lata pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe  ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,
 • preferowany 3 letni staż pracy, w tym w księgowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych, przepisów dotyczących sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 • dyspozycyjność i  komunikatywność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy z wykorzystaniem komputera i pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 •  odpowiedzialność za dekretację dowodów księgowych,
 •  księgowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i uzgadnianie z księgowością analityczną,
 • prowadzenie i odpowiedzialność za rozliczanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie amortyzacji,
 • przygotowywanie informacji do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz GUS.  

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 2. stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 3. praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 5. wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 6. dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-23 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Budżetowym FB III w Urzędzie Miejskim w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
 
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 23 listopada 2017r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-13 10:48:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-13 10:53:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-29 08:51:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony