ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: OR.2110/1/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110/1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Informatyk

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2017-05-29

Ogłoszono dnia: 2017-05-29 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2017-06-09 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110/1/2017

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne i 3 letni staż pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe w zawodzie informatyka,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość :
          - systemów operacyjnych Microsoft oraz systemów sieciowych w użytkowaniu i administracji,
          - zagadnień budowy, użytkowania i administracji siecią komputerową,
          - zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,        
          - baz danych typu SQL,
          - programowania HTML/PHP,
          - pakietów biurowych,
          - obróbki materiałów multimedialnych,
          - typowych problemów sprzętowych w sprzęcie komputerowym
          - zasad modernizacji sprzętowych (doboru sprzętu do potrzeb i środków)
          - przepisów z zakresu instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postepowania administracyjnego,
            o ochronie danych osobowych,
 • dyspozycyjność i  komunikatywność, obowiązkowość i samodzielność w działaniu,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność stosowania i interpretowania odpowiednich przepisów prawnych w zakresie wykonywanych zadań,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in.:
 • zapewnienie sprawności działania systemów informatycznych, komunikacji elektronicznej i telefonicznej, centrali telefonicznej (konfiguracja sieci telefonicznej), zewnętrznych programów i aplikacji,
 • utrzymanie w sprawności sprzętu komputerowego i kserograficznego Urzędu,
 • archiwizacja baz danych , sporządzanie kopii zapasowych,
 • gospodarka mieniem komputerowym w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i komputerowych oraz ewidencja środków w zakresie sprzętu komputerowego,
 • składanie wniosków do budżetu związanych z informatyzacją,
 • zabezpieczenie i ochrona danych informatycznych,
 • zapewnienie obsługi informatycznej komisji wyborczych i referendalnych,
 • sporządzanie pism, korespondencji i sprawozdań związanych z informatyzacją,
 • pomoc użytkownikom w zakresie korzystania z systemów informatycznych,
 • pomoc w przygotowaniu materiałów dla radnych i w obsłudze informatycznej sesji Rady Miejskiej w Iłowej,
 • przygotowanie materiałów i publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej oraz aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18°C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

co najmniej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP Gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-06-09 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
"Informatyk w Urzędzie Miejskim w Iłowej - OFERTA"
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 9 czerwca 2017r. do godz. 1200.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-29 13:41:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-29 13:53:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-26 15:50:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony