ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2110.1.2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2110.1.2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Data udostępnienia: 2015-11-24

Ogłoszono dnia: 2015-11-24 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2015-12-07 12:00:00

Nr ogłoszenia: 2110.1.2015

Id ogłoszenia: OR-2110.1.2015

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu:
           - instrukcji kancelaryjnej,
           - ustawy o samorządzie gminnym,
           - Kodeksu postępowania administracyjnego,
           - ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami wykonawczymi,
           - ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  
             ocenach oddziaływania na środowisko wraz z aktami wykonawczymi,
           - ustawy Prawo ochrony środowiska (w zakresie związanym z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
              inwestycji),
           -  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w zakresie postępowania w sprawie nakazu przyłączenia
              nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej).
b. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe administracyjne lub inne kierunkowe z zakresu wykonywanych zadań,
 • umiejętności organizacyjne i negocjacyjne oraz pracy w zespole,
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość: pakietu MS OFFICE (WORD, EXCEL), Systemu Informacji Prawnej LEX,
 • umiejętność prowadzenia spraw z zastosowaniem Systemu elektronicznego obiegu dokumentów e-DOK Web i obsługi innych urządzeń biurowych,
 • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP,
 • znajomość języków obcych,
 • komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność, dokładność, terminowość,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  urzędniczym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

obejmuje m.in.:
 • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów szczególnych,
 • przygotowywanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno-ściekową gminy (nakazy przyłączenia do sieci kanalizacyjnej),
 • przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko,
 • sprawozdawczość statystyczna z zakresu prowadzonych spraw.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) planowany termin zatrudnienia: 01.01.2016 r.,
2) stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
3) stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
3) praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4) oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
5) wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
6) dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6 %

V. Wymagane dokumenty:

 • uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji,
 • życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska urzędniczego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-12-07 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
" STANOWISKO URZĘDNICZE - GKVII W  REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM  w Iłowej - OFERTA"
 
 
 
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27 – sekretariat pokój nr 14 do 07 grudnia 2015 r. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-24 15:19:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Kondraciuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-24 15:23:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Kondraciuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-23 14:03:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony