ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: OR.2110.3.2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej

Data udostępnienia: 2018-11-30

Ogłoszono dnia: 2018-11-30 przez Małgorzata Kondraciuk

Termin składania dokumentów: 2018-12-14 12:00:00

Nr ogłoszenia: OR.2110.3.2018

Zlecający: Burmistrz Iłowej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub inne zgodnie z art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, objętym naborem,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość przepisów postępowania egzekucyjnego w administracji, ordynacji podatkowej, ustawy o  podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy  o podatku leśnym.
b. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe z zakresu: administracji, prawa, ekonomii,
 • staż pracy: co najmniej roczne doświadczenie w pracy w tym pół roku w administracji publicznej,
 • praktyczna znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego,
 • umiejętność obsługi innych urządzeń biurowych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i wykonywania pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie szczegółowej rachunkowości – ewidencji księgowej podatków lokalnych: podatek od nieruchomości podatek rolny, podatek leśny podatek od środków transportowych,  od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przy użyciu obowiązującego programu,
 • bieżące dokonywanie przypisów i odpisów należności podatkowych oraz bieżące księgowanie wpłat należności podatkowych,
 • windykacja należności z tytułu podatków lokalnych – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków do sądu o wpis do hipotek przymusowych i stosowanie innych środków egzekucyjnych zgodnie z przepisami prawa,.
 • wystawianie zaświadczeń w sprawach podatkowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie nadpłat z tytułu podatków lokalnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących sposobu zarachowania wpłat z tytułu podatków lokalnych,
 • dokonywanie rozliczeń i kontroli rachunkowej inkasentów w zakresie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
 • kontrola kont księgowych oraz uzgadnianie sald z zakresu podatków lokalnych,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz, informacji z wykonania dochodów w zakresie podatków lokalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatku od środków transportowych,
 • obsługa programów podatkowych obowiązujących w urzędzie oraz terminowa obsługa i realizacja spraw w programie WebDok.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Iłowej bez podjazdu i windy,
 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, niezbędne oprogramowanie, telefon,
 • praca administracyjno – biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 godzin, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • oświetlenie w pomieszczeniu biurowym – naturalne i sztuczne,
 • wentylacja pomieszczenia – naturalna i ogrzewanie w okresie jesienno – zimowym – min. + 18° C,
 • dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

nie mniej niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • podpisane uzasadnienie ubiegania się o stanowisko z podaniem telefonu kontaktowego,
 • podpisany życiorys z opisem pracy zawodowej (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 • oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony BIP gminy Iłowa),
 • deklarację o możliwym terminie przystąpienia do pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-14 12:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
" Stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków, Opłat i Egzekucji w Urzędzie Miejskim w Iłowej – POE II - OFERTA".
 
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej ul. Żeromskiego 27– sekretariat pokój nr 14 do 14 grudnia 2018. do godz. 1200. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Iłowej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby po zakończeniu naboru.
Sprawdzenie niezbędnej znajomości przepisów prawnych może zostać przeprowadzone w formie wewnętrznego testu sprawdzającego.
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.  O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Iłowa
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Kondraciuk Data wytworzenia informacji: 2018-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kondraciuk Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 14:13:08
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Kondraciuk Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 14:13:28
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Kondraciuk Data ostatniej zmiany: 2018-12-31 11:30:54
Artykuł był wyświetlony: 1079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu