ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 8.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019 8.2018 Obowiązujący
2 2018-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 7.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2019 7.2018 Obowiązujący
3 2018-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 6.2018 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2019 roku 6.2018 Obowiązujący
4 2018-12-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 5.18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 5.2018 Obowiązujący
5 2018-12-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 4.18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej 4.2018 Obowiązujący
6 2018-12-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 3.18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Iłowa 3.2018 Obowiązujący
7 2018-11-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 2/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 2/18 Obowiązujący
8 2018-11-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wykonania pierwokupu nieruchomości 1/18 Obowiązujący
9 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 7/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej 7/8/II/18 Obowiązujący
10 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 6/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 6/8/II/18 Obowiązujący
11 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 5/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz przedmiotu działania 5/8/II/18 Obowiązujący
12 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 4/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Budżetu oraz przedmiotu działania 4/8/II/18 Obowiązujący
13 2018-11-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 3/8/II/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej 3/8/II/18 Obowiązujący
14 2018-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 556/18 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 556/18 Obowiązujący
15 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 2/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej 2/8/I/18 Obowiązujący
16 2018-11-19 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 1/8/I/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej 1/8/1I/18 Obowiązujący
17 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 424/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Fundacji Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie 424/7/LVII/18 Obowiązujący
18 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 423/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 roku W SPRAWIE ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY IŁOWA 423/7/LVII/18 Obowiązujący
19 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 422/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa 422/7/LVII/18 Obowiązujący
20 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 421/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Iłowa 421/7/LVII/18 Obowiązujący
21 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 420/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmiany uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 420/7/LVII/18 Obowiązujący
22 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 419/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 419/7/LVII/18 Obowiązujący
23 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 418/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 402/7LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 418/7/LVII/18 Obowiązujący
24 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 417/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 417/7/LVII/18 Obowiązujący
25 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 416/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 416/7/LVII/18 Obowiązujący
26 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 415/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego 415/7/LVII/18 Obowiązujący
27 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 414/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 414/7/LVII/18 Obowiązujący
28 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 413/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. o zmianie uchwały nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 413/7/LVII/18 Obowiązujący
29 2018-11-13 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 412/7/LVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty 412/7/LVII/18 Obowiązujący
30 2018-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 555/18 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok 555/18 Obowiązujący
31 2018-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 554/18 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok 554/18 Obowiązujący
32 2018-10-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 551/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa 551/18 Obowiązujący
33 2018-11-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 553/18 Burmistrza Iłowej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 553/18 Obowiązujący
34 2018-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 552/18 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej 552/18 Obowiązujący
35 2018-10-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 550/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 550/18 Obowiązujący
36 2018-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 544/1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 544/1/18 Obowiązujący
37 2018-10-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 549/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Oblicza przemocy" 549/18 Obowiązujący
38 2018-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 548/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 548/18 Obowiązujący
39 2018-10-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 547/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 października 2018r. w sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego, Procedur audytu wewnętrznego Gminy Iłowa i Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego 547/18 Obowiązujący
40 2018-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 544/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa 544/18 Obowiązujący
41 2018-10-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 546/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa 546/18 Obowiązujący
42 2018-10-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 545/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezbudowanych ozn. działkami nr 399/3, 399/5, 399/7, 400/8 i 399/8, 399/6, 399/2, 399/10 i 400/5, 400/6 i 399/11, 400/10 i 400/10 i 406/10, 400/9 i 406/9, 399/9 i 400/4 oraz 399/1 i 400/2 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 545/18 Obowiązujący
43 2018-09-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 543/18 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 543/18 Obowiązujący
44 2018-09-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 542/18 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 542/18 Obowiązujący
45 2018-09-25 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 541/18 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych "Wyprawka szkolna" 2018 roku 541/18 Obowiązujący
46 2018-09-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 540/18 Burmistrza Iłowej z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa 540/18 Obowiązujący
47 2018-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 539/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa 539/18 Obowiązujący
48 2018-09-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 537/2/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 537/18 z dnia 17 września 2018 roku, w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa 537/2/18 Obowiązujący
49 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 411/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie uchylenia uchwały nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018r., w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 411/7/LVI/18 Obowiązujący
50 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 410/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości 410/7/LVI/18 Obowiązujący
51 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 409/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 409/7/LVI/18 Obowiązujący
52 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 408/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 408/7/LVI/18 Obowiązujący
53 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 407/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 407/7/LVI/18 Obowiązujący
54 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 406/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Iłowa oraz zmianie uchwały nr 304/6/XXXVIII/14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 406/7/LVI/18 Zmieniony
55 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 405/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 405/7/LVI/18 Obowiązujący
56 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 404/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 404/7/LVI/18 Obowiązujący
57 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 403/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej 403/7/LVI/18 Obowiązujący
58 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 402/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości 402/7/LVI/18 Zmieniony
59 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 401/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 401/7/LVI/18 Obowiązujący
60 2018-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 400/7/LVI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2018r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 400/7/LVI/18 Obowiązujący
61 2018-09-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 538/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy 538/18 Obowiązujący
62 2018-09-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 537/1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 537/1/18 Obowiązujący
63 2018-09-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 537/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa 537/18 Uchylony
64 2018-09-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 536/18 Burmistrza Iłowej z dnia 17 września 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 536/18 Obowiązujący
65 2018-09-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 535/18 Burmistrza Iłowej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ozn. działkami nr 341/49 i 341/31 w obrębie Konin Żagański gm. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 535/18 Obowiązujący
66 2018-09-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 399/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 399/7/LV/18 Obowiązujący
67 2018-09-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 398/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. 398/7/LV/18 Obowiązujący
68 2018-09-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 397/7/LV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.09.2018 sprawie uchylenia Uchwały Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 roku, dotyczącej udzielenia dotacji podmiotowej dla ZGKIM w Iłowej 397/7/LV/18 Obowiązujący
69 2018-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 534/18 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa 534/18 Obowiązujący
70 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 396/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r.o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 396/7/LIV/18 Obowiązujący
71 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 395/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 395/7/LIV/18 Uchylony
72 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 394/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 394/7/LIV/18 Uchylony
73 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 393/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Lubuskiem 393/7/LIV/18 Obowiązujący
74 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 392/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki ochotniczej straży pozarnej 392/7/LIV/18 Obowiązujący
75 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 391/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 391/7/LIV/18 Uchylony
76 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 390/7/LIV/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejstru zabytków 390/7/LIV/18 Obowiązujący
77 2018-08-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 533/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30.08.2018 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku 533/18 Obowiązujący
78 2018-08-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 532/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iłowa za I półrocze 2018 roku 532/18 Obowiązujący
79 2018-08-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 531/18 Burmistrza Iłowej z dnia 24.08.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 531/18 Obowiązujący
80 2018-08-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 530/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22.08.2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 530/18 Obowiązujący
81 2018-08-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 529/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22.08.2018 w sprawie umożliwienia spłat zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności przysługujących Gminie Iłowa 529/18 Obowiązujący
82 2018-08-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 528/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16.08.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 528/18 Obowiązujący
83 2018-07-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 527/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27.07.2018 w sprawie zakładowego planu kont dla zadania pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej". 527/18 Obowiązujący
84 2018-07-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 526/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27.07.2018 w sprawie zakładowego planu kont dla zadania pn. "Przebudowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żag." 526/18 Obowiązujący
85 2018-07-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 525/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 525/18 Obowiązujący
86 2018-07-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 524/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego 524/18 Obowiązujący
87 2018-07-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 523/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa 523/18 Obowiązujący
88 2018-07-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 522/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 522/18 Obowiązujący
89 2018-07-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 521/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działką 41/3 w obrębie m.Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 521/18 Obowiązujący
90 2018-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 520/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 520/18 Obowiązujący
91 2018-07-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 519/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 519/18 Obowiązujący
92 2018-07-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 518/18 Burmistrza Iłowej z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 518/18 Obowiązujący
93 2018-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 517/18 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia post. o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Iłowa oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa." 517/18 Obowiązujący
94 2018-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 516/18 Burmistrza Iłowej z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 516/18 Obowiązujący
95 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 515/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 515/18 Obowiązujący
96 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 514/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 514/18 Obowiązujący
97 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 513/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych 513/18 Obowiązujący
98 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 512/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 512/18 Obowiązujący
99 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 510/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach 511/18 Obowiązujący
100 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 510/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego 510/18 Obowiązujący
101 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 509/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" 509/18 Obowiązujący
102 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 508/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" 508/18 Obowiązujący
103 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 507/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry start" 507/18 Obowiązujący
104 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 506/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 506/18 Obowiązujący
105 2018-07-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 505/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 505/18 Obowiązujący
106 2018-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 504/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uruchomienia łaźni dla bezdomnych z terenu Gminy Iłowa 504/18 Obowiązujący
107 2018-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 503/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2017 rok 503/18 Obowiązujący
108 2018-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 502/3/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 502/3/18 Obowiązujący
109 2018-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 502/2/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 502/2/18 Obowiązujący
110 2018-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 502/1/18 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 502/1/18 Obowiązujący
111 2018-06-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 502/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 502/18 Obowiązujący
112 2018-06-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 501/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa 501/18 Obowiązujący
113 2018-06-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 500/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 500/18 Obowiązujący
114 2018-06-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 499/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia "Dobry Sart" oraz wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 499/18 Obowiązujący
115 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 498/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe dzieci i młodzieży 498/18 Obowiązujący
116 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 497/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 497/18 Obowiązujący
117 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 496/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 496/18 Obowiązujący
118 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 495/18 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków 495/18 Obowiązujący
119 2018-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 494/18 Burmistrza Iłowej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa 494/18 Obowiązujący
120 2018-06-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 493/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku szkolnym 2017/2018 493/18 Obowiązujący
121 2018-06-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 492/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2017/2018 492/18 Obowiązujący
122 2018-06-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 491/18 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 491/18 Obowiązujący
123 2018-06-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 490/18 Burmistrza Iłowej z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa 490/18 Obowiązujący
124 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 389/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iłowa organowi regulacyjnemu 389/7/LIII/18 Obowiązujący
125 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 388/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby zezwoleń na terenie gminy Iłowa 388/7/LIII/18 Obowiązujący
126 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 387/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 387/7/LIII/18 Obowiązujący
127 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 386/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu 386/7/LIII/18 Obowiązujący
128 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 385/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 385/7/LIII/18 Obowiązujący
129 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 384/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2017 r. 384/7/LIII/18 Obowiązujący
130 2018-06-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 383/7/LIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iłowa 383/7/LIII/18 Obowiązujący
131 2018-06-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 489/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa 489/18 Obowiązujący
132 2018-06-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 488/18 Burmistrza Iłowej z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej 488/18 Obowiązujący
133 2018-06-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 487/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej 487/18 Obowiązujący
134 2018-06-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 486/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na najem gruntu stanowiącego własność Gminy Iłowa oznaczoną działką nr 626/15 (w części) w m. Iłowa 486/18 Obowiązujący
135 2018-05-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 485/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 470/2018 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa 485/18 Obowiązujący
136 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 382/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 382/7/LII/18 Obowiązujący
137 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 381/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 381/7/LII/18 Obowiązujący
138 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 380/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2018-2023 380/7/LII/18 Obowiązujący
139 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 379/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iłowa na lata 2018-2020 379/7/LII/18 Obowiązujący
140 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 378/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok 378/7/LII/18 Obowiązujący
141 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 377/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 377/7/LII/18 Obowiązujący
142 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 376/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 376/7/LII/18 Obowiązujący
143 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 375/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 375/7/LII/18 Obowiązujący
144 2018-06-05 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 374/7/LII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku 374/7/LII/18 Obowiązujący
145 2018-05-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 484/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 484/18 Obowiązujący
146 2018-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 483/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 483/18 Obowiązujący
147 2018-05-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 482/18 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2018 w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 482/18 Obowiązujący
148 2018-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 481/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji projektu w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 481/18 Obowiązujący
149 2018-05-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 480/18 Burmistrza Iłowej z dnia 8 maja 2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2023 480/18 Obowiązujący
150 2018-04-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 479/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 479/18 Obowiązujący
151 2018-05-04 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 478/18 Burmistrza Iłowej z dnia 4 maja 2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 478/18 Obowiązujący
152 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 373/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 373/7/LI/18 Obowiązujący
153 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 372/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego w Koninie Żagańskim" 372/7/LI/18 Obowiązujący
154 2018-04-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 371/7/LI/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa obiektu rekreacyjnego z Czernej" 371/7/LI/18 Obowiązujący
155 2018-04-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 477/18 Burmistrza Iłowej z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 477/18 Obowiązujący
156 2018-04-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 476/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 476/18 Obowiązujący
157 2018-04-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 475/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 475/18 Obowiązujący
158 2018-04-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 474/18 Burmistrza Iłowej z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Iłowa 474/18 Obowiązujący
159 2018-04-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 473/18 Burmistrza Iłowej z dnia 13 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobów Gminy Iłowa 473/18 Obowiązujący
160 2018-04-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 472/18 Burmistrza Iłowej z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 472/18 Obowiązujący
161 2018-04-09 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 370/7/L/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Iłowa 370/7/L/18 Obowiązujący
162 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 471/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2017 r. 471/18 Obowiązujący
163 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 470/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa 470/18 Obowiązujący
164 2018-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 469/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 469/18 Obowiązujący
165 2018-03-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 465/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 465/18 Obowiązujący
166 2018-03-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 467/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Gminie Iłowa 467/18 Obowiązujący
167 2018-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 468/18 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 468/18 Obowiązujący
168 2018-03-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 466/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 466/18 Obowiązujący
169 2018-03-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 464/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 464/18 Obowiązujący
170 2018-03-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 369/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 369/7/XLIX/18 Obowiązujący
171 2018-03-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 368/7/XLIX/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 368/7/XLIX/18 Obowiązujący
172 2018-03-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 463/18 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 463/18 Obowiązujący
173 2018-03-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 461/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 461/18 Obowiązujący
174 2018-03-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 462/18 Burmistrza Iłowej z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 462/18 Obowiązujący
175 2018-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 460/18 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie wysokości stawek amortyzacyjnych środków trwałych związanych z zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 460/8 Obowiązujący
176 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 459/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 459/18 Obowiązujący
177 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 458/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 458/18 Obowiązujący
178 2018-02-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 457/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Iłowa oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowożenia i odwożenia uczniów szkół 457/18 Obowiązujący
179 2018-02-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 456/18 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 456/18 Obowiązujący
180 2018-02-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 455/18 Burmistrza Iłowej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 455/18 Obowiązujący
181 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 367/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 o zmianie uchwały nr 151/7/XXIII/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iłowa do roku 2020 367/7/XLVIII/18 Obowiązujący
182 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 366/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 719/8 położonej w Iłowej przy Placu Wolności 366/7/XLVIII/18 Obowiązujący
183 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 365/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 365/7/XLVIII/18 Obowiązujący
184 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 364/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie podziału Gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 364/7/XLVIII/18 Obowiązujący
185 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 363/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowej 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Żarach 363/7/XLVIII/18 Obowiązujący
186 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 362/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 362/7/XLVIII/18 Obowiązujący
187 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała nr 361/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa 361/7/XLVIII/18 Obowiązujący
188 2018-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała na 360/7/XLVIII/18 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22.02.2018 w sprawie przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze na działalność Burmistrza Iłowej 360/7/XLVIII/18 Obowiązujący
189 2018-02-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 453/18 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 453/18 Obowiązujący
190 2018-02-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 452/18 Burmistrza Iłowej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 452/18 Obowiązujący
191 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 450/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie podpisywania decyzji indywidualnych, sprawach z zakresu administracji publicznej 450/18 Obowiązujący
192 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 449/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Iłowej określonych spraw z zakresu gospodarki finansowej 449/18 Obowiązujący
193 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 448/18 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy prowadzenia niektórych spraw gminy 448/18 Obowiązujący
194 2018-02-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 447/18 Burmistrza Iłowej w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 447/18 Obowiązujący
195 2018-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 446/18 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 446/18 Obowiązujący
196 2018-01-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 445/18 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 445/18 Obowiązujący
197 2018-01-26 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 444/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 444/18 Obowiązujący
198 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 359/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłowa, oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 359/7/XLVII/18 Obowiązujący
199 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 358/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 358/7/XLVII/18 Obowiązujący
200 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 357/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa 357/7/XLVII/18 Obowiązujący
201 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 356/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 356/7/XLVII/18 Obowiązujący
202 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 355/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 355/7/XLVII/18 Obowiązujący
203 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 354/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 354/7/XLVII/18 Obowiązujący
204 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 353/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy 353/7/XLVII/18 Obowiązujący
205 2018-01-24 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 352/7/XLVII/18 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 352/7/XLVII/18 Obowiązujący
206 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 443/18 Burmistrza Iłowej w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 443/18 Obowiązujący
207 2018-01-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 442/18 Burmistrza Iłowej z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego należącego do zasobu Gminy Iłowa 442/18 Obowiązujący
208 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 441/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 441/17 Obowiązujący
209 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 440/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 440/17 Obowiązujący
210 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 351/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2018-2034 351/7/XLVI/17 Obowiązujący
211 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 350/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. - uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Iłowa 350/7/XLVI/17 Obowiązujący
212 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 349/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 349/7/XLVI/17 Nieobowiązujący
213 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 348/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 348_7_XLVI_17 Obowiązujący
214 2017-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 347/7/XLVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 347/7/XLVI/17 Nieobowiązujący
215 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 346/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 346/7/XLV/17 Obowiązujący
216 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 345/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. „Lotników Alianckich” w Iłowej 345/7/XLV/17 Obowiązujący
217 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 344/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w miejscowości Żaganiec, miejscowości Wilkowisko oraz przy skrzyżowaniu drogi nr 1079F z drogą nr 1083F gmina Iłowa 344/7/XLV/17 Obowiązujący
218 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 343/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa 343/7/XLV/17 Obowiązujący
219 2017-12-21 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 342/7/XLV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023 342/7/XLV/17 Obowiązujący
220 2017-12-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 439/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 439/17 Obowiązujący
221 2017-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 438/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 438/17 Obowiązujący
222 2017-12-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 437/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 grudnia 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie uruchomienia ogrzewalni dla bezdomnych z terenu gminy Iłowa 437/17 Obowiązujący
223 2017-12-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 436/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 436/17 Obowiązujący
224 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 435/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Budowa drogi łączącej drogę gminną - dz. nr 341/24 - z drogą wojewódzką nr 296" 435/17 Obowiązujący
225 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 434/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej" 434/17 Obowiązujący
226 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 433/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 433/17 Obowiązujący
227 2017-12-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 432/17 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14 i 233/15 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 432/17 Obowiązujący
228 2017-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 431/17 Burmistrza Iłowej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do realizacji projektu w ramach działania 7.5 Usługi społeczne - w ramach PRO Lubuskie 2020 431/17 Obowiązujący
229 2017-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 430/17 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uruchomienia ogrzewalni dla bezdomnych z terenu gminy Iłowa 430/17 Obowiązujący
230 2017-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Burmistrza Nr 429/17 Burmistrza Iłowej z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r." 429/17 Obowiązujący
231 2017-11-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 428/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 428/17 Obowiązujący
232 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 341/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 341/7/XLIV/17 Obowiązujący
233 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 340/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 340/7/XLIV/17 Obowiązujący
234 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 339/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 339/7/XLIV/17 Obowiązujący
235 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 338/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 338/7/XLIV/17 Obowiązujący
236 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 337/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 337/7/XLIV/17 Nieobowiązujący
237 2017-11-30 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 336/7/XLIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa" 336/7/XLIV/17 Obowiązujący
238 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 427/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia katalogu wydatków realizowanych na cele edukacyjne w ramach przyznanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymujących stypendia szkolne 427/17 Obowiązujący
239 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 426/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2018 roku 426/17 Obowiązujący
240 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 425/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2018 roku 425/17 Obowiązujący
241 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 424/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku 424/17 Obowiązujący
242 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 423/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018 423/17 Obowiązujący
243 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 422/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku 422/17 Obowiązujący
244 2017-11-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 421/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2018 421/17 Obowiązujący
245 2017-11-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 420/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 420/17 Obowiązujący
246 2017-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 419/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 r. 419/17 Obowiązujący
247 2017-11-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 418/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018r. 418/17 Obowiązujący
248 2017-11-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 417/17 Burmistrza Iłowej z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 417/17 Obowiązujący
249 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 335/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy i zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Iłowa 335/7/XLIII/17 Obowiązujący
250 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 334/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Iłowa 334/7/XLIII/17 Obowiązujący
251 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 333/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 333/7/XLIII/17 Obowiązujący
252 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 332/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 332/7/XLIII/17 Nieobowiązujący
253 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 331/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 331/7/XLIII/17 Obowiązujący
254 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 330/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 330/7/XLIII/17 Obowiązujący
255 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 329/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie udzielania odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 11 października 2017r. (sygn. akt PRPa 248.2016) na uchwałę nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa 329/7/XLIII/17 Obowiązujący
256 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 328/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2018 rok 328/7/XLIII/17 Obowiązujący
257 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 327/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2018 rok 327/7/XLIII/17 Obowiązujący
258 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 326/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 326/7/XLIII/17 Obowiązujący
259 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 325/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 325/7/XLIII/17 Obowiązujący
260 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 324/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 324/7/XLIII/17 Obowiązujący
261 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 323/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej w systemie zaprojektuj, wybuduj” 323/7/XLIII/17 Obowiązujący
262 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 322/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Przebudowa rekreacyjnego obiektu w Koninie Żagańskim" 322/7/XLIII/17 Obowiązujący
263 2017-11-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 321/7/XLIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa obiektu rekreacyjnego w Czernej" 321/7/XLIII/17 Obowiązujący
264 2017-11-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 416/17 Burmistrza Iłowej z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 416/17 Obowiązujący
265 2017-10-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 415/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 415/17 Obowiązujący
266 2017-10-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 414/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 414/17 Obowiązujący
267 2017-10-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 413/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia za zadanie pod nazwą "Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej - wiedza i magia" 413/17 Obowiązujący
268 2017-10-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 412/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Czyżówek 412/17 Obowiązujący
269 2017-10-17 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 411/17 Burmistrza Iłowej z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 411/17 Obowiązujący
270 2017-10-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 410/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8 i 233/18 w obrębie m. Iłowa stanowiących własność Gminy Iłowa 410/17 Obowiązujący
271 2017-10-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 409/17 z dnia 12 października 2017 r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 409/17 Obowiązujący
272 2017-10-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 408/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 408/17 Obowiązujący
273 2017-09-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 407/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 407/17 Obowiązujący
274 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 406/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 406/17 Obowiązujący
275 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 320/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską w Iłowej 320/7/XLII/17 Uchylony
276 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 319/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. „Akademia Małych Zuchów” w Iłowej 319/7/XLII/17 Obowiązujący
277 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 318/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 318/7/XLII/17 Obowiązujący
278 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 317/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej 317/7/XLII/17 Obowiązujący
279 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 316/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 316/7/XLII/17 Obowiązujący
280 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 315/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń hali widowiskowo-sportowej „PIAST” w Iłowej 315/7/XLII/17 Obowiązujący
281 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 314/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 314/7/XLII/17 Obowiązujący
282 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 313/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 313/7/XLII/17 Zmieniony
283 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 312/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 312/7/XLII/17 Obowiązujący
284 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 311/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 311/7/XLII/17 Zmieniony
285 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 310/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 310/7/XLII/17 Nieobowiązujący
286 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 309/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Iłowa 309/7/XLII/17 Zmieniony
287 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 308/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 308/7/XLII/17 Uchylony
288 2017-09-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 307/7/XLII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 307/7/XLII/17 Obowiązujący
289 2017-09-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 405/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierawy 405/17 Obowiązujący
290 2017-09-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 404/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 404/17 Obowiązujący
291 2017-09-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 403/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 403/17 Obowiązujący
292 2017-09-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 402/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 402/17 Obowiązujący
293 2017-09-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 401/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 341/26, 341/25, 641/6, 341/28 i 641/7 w obrębie Konin Żagański stanowiącej własność Gminy Iłowa 401/17 Obowiązujący
294 2017-09-11 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 400/17 Burmistrza Iłowej w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działkami nr 341/26, 341/25, 641/6, 341/28 i 641/7 w obrębie Konin Żagański stanowiącej własność Gminy Iłowa 400/17 Obowiązujący
295 2017-09-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 399/17 Burmistrza Iłowej z dnia 8 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy 399-2017 Obowiązujący
296 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 398/17 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 398/17 Obowiązujący
297 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 397/17 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 397/17 Obowiązujący
298 2017-09-01 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 396/17 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania koordynatora Młodzieżowej Rady Gminy 396/17 Obowiązujący
299 2017-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 395/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 395/17 Obowiązujący
300 2017-08-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 394/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. 394/17 Obowiązujący
301 2017-08-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 393/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej do zarządzania mieniem będącym w posiadaniu i zarządzie Przedszkola Miejskiego w Iłowej 393/17 Obowiązujący
302 2017-08-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 392/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku 392/17 Obowiązujący
303 2017-08-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 391/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej, ul. Żagańska 40A 391/17 Obowiązujący
304 2017-08-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 390/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 390/17 Obowiązujący
305 2017-08-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 389/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 389/17 Obowiązujący
306 2017-08-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 388/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 388/17 Obowiązujący
307 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 387/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Budowa budynku rekreacyjnego w Czernej" i "Przebudowa budynku rekreacyjnego w Koninie Żagańskim" 387/17 Obowiązujący
308 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 386/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Instalacja nawodnienia boisk sportowych stadionu miejskiego" w ramach "Przebudowy boisk sportowych stadionu miejskiego w Iłowej" 386/17 Obowiązujący
309 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 385/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa" 385/17 Obowiązujący
310 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 306/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 gminy Iłowa 306/7/XLI/17 Obowiązujący
311 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 305/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Iłowa dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowem 305/7/XLI/17 Obowiązujący
312 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 304/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 304/7/XLI/17 Obowiązujący
313 2017-08-08 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 303/7/XLI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy 303/7/XLI/17 Obowiązujący
314 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 384/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 384/17 Obowiązujący
315 2017-07-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 383/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 383/17 Obowiązujący
316 2017-07-14 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 382/17 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Iłowa do placówek oświatowych od 1 września 2017 r. do 30 grudnia 2017 r. 382/17 Obowiązujący
317 2017-07-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 381/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 381/17 Obowiązujący
318 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 302/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkołę podstawową 302/7/XL/17 Obowiązujący
319 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 301/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze gminy Iłowa 301/7/XL/17 Nieobowiązujący
320 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 300/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020 300/7/XL/17 Obowiązujący
321 2017-06-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 299/7/XL/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 299/7/XL/17 Obowiązujący
322 2017-07-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 380/17 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 380/17 Obowiązujący
323 2017-07-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 379/17 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 379/17 Obowiązujący
324 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 378/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 378/17 Obowiązujący
325 2017-06-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 377/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2017 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 377/17 Obowiązujący
326 2017-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 309/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023". 376/17 Obowiązujący
327 2017-06-29 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 375/17 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2016 rok 375/17 Obowiązujący
328 2017-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 374/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 374/17 Obowiązujący
329 2017-06-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 373/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 373/17 Obowiązujący
330 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 298/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania 298/7/XXXIX/17 Obowiązujący
331 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 297/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 297/7/XXXIX/17 Obowiązujący
332 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 296/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 296/7/XXXIX/17 Obowiązujący
333 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 295/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2017 roku 295/7/XXXIX/17 Obowiązujący
334 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 294/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2016 r. 294/7/XXXIX/17 Obowiązujący
335 2017-06-19 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 293/7/XXXIX/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 293/7/XXXIX/17 Obowiązujący
336 2017-06-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 372/17 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 372/17 Obowiązujący
337 2017-06-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 371/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 371/17 Obowiązujący
338 2017-06-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 370/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w roku szkolnym 2016/2017 370/17 Obowiązujący
339 2017-06-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 369/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów w ramach lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa w roku szkolnym 2016/2017 369/17 Obowiązujący
340 2017-06-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 368/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 368/17 Obowiązujący
341 2017-06-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 367/17 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 367/17 Obowiązujący
342 2017-06-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 366/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 366/17 Obowiązujący
343 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 365/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 310/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022". 365/17 Obowiązujący
344 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 364/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Iłowej nr 309/17 z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2016-2022". 364/17 Obowiązujący
345 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 363/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 363/17 Obowiązujący
346 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 292/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 292/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
347 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 291/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk "Orlik" 291/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
348 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 290/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ustalenia czasu w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym 290/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
349 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 289/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie dowozu dzieci do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 289/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
350 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 288/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIE W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu publicznych szkół w ośmioklasową szkołę podstawową 288/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
351 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 287/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 287/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
352 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 286/7XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 286/7/XXXIII/17 Obowiązujący
353 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 285/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul. Kościelnej 285/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
354 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 284/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej 284/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
355 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 283/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014 - 2020 283/7/XXXVIII/17 Obowiązujący
356 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA Nr 282/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iłowa na lata 2017 - 2030 282/7/XXXVIII/17 Uchylony
357 2017-05-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 281/7/XXXVIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 281/7/XXXVIII/17 Nieobowiązujący
358 2017-05-24 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 280/7/XXXVII/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie podjęcia współpracy Gminy Iłowa z francuską Gminą Blanzy 280/7/XXXVII/17 Obowiązujący
359 2017-05-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 362/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż 362/17 Obowiązujący
360 2017-05-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 361/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 361/17 Obowiązujący
361 2017-05-22 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 360/17 Burmistrza Iłowej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 360/17 Obowiązujący
362 2017-05-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 359/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ozn. działka nr 1/57 w obrębie Konin Żagański stanowiącej własność Gminy Iłowa 359/17 Obowiązujący
363 2017-05-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 358/17 Burmistrza Iłowej z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 358/17 Nieobowiązujący
364 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 279/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 279/7/XXXVI/17 Uchylony
365 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 278/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 278/7/XXXVI/17 Nieobowiązujący
366 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 277/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 277/7/XXXVI/17 Nieobowiązujący
367 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 276/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Gminy Iłowa dla jednostek ochotniczych straży pożarnych 276/7/XXXVI/17 Obowiązujący
368 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 275/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja Placu Wolności poprzez przebudowę nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 275/7/XXXVI/17 Obowiązujący
369 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 274/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 274/7/XXXVI/17 Zmieniony
370 2017-04-27 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 273/7/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Modernizacja ul. Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 273/7/XXXVI/17 Obowiązujący
371 2017-04-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 357/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 357/17 Nieobowiązujący
372 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 356/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej" 356/17 Nieobowiązujący
373 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 355/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 355/17 Obowiązujący
374 2017-04-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 354/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 354/17 Obowiązujący
375 2017-04-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 353/17 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości 353/17 Obowiązujący
376 2017-04-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 352/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 352/17 Nieobowiązujący
377 2017-04-12 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 351/17 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie kandydatów do publicznego przedszkola oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Iłowa 351/17 Obowiązujący
378 2017-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 350/17 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 350/17 Obowiązujący
379 2017-04-05 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 349/17 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 349/17 Obowiązujący
380 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 348/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 348/17 Obowiązujący
381 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 347/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa 347/17 Nieobowiązujący
382 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 346/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Iłowa 346/17 Obowiązujący
383 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 345/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2016 r. 345/17 Obowiązujący
384 2017-03-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 344/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej przy ul. Żagańskiej 40A 344/17 Obowiązujący
385 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 272/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 272/7/XXXV/17 Obowiązujący
386 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 271/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 271/7/XXXV/17 Obowiązujący
387 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 270/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 270/7/XXXV/17 Obowiązujący
388 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 269/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów zamieszkujących poza obwodem publicznej szkoły podstawowej na terenie gminy Iłowa, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 269/7/XXXV/17 Obowiązujący
389 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 268/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Iłowa, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 268/7/XXXV/17 Obowiązujący
390 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 267/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 267/7/XXXV/17 Obowiązujący
391 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 266/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 512/5 położonej w Iłowej przy ul.Borowskiej 266/7/XXXV/17 Obowiązujący
392 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 265/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach niepublicznych, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji 265/7/XXXV/17 Uchylony
393 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 264/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej z budżetu Gminy Iłowa środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 264/7/XXXV/17 Obowiązujący
394 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 263/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 263/7/XXXV/17 Obowiązujący
395 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 262/7/XXXV/17 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Iłowa 262/7/XXXV/17 Nieobowiązujący
396 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 261/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego Powiatu Żagańskiego 261/7/XXXV/17 Obowiązujący
397 2017-03-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 260/7/XXXV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa 260/7/XXXV/17 Obowiązujący
398 2017-03-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 343/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 343/17 Obowiązujący
399 2017-03-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 342/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję w celu dopełnienia obowiązku kwalifikacji wojskowej 342/17 Nieobowiązujący
400 2017-03-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 341/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 341/17 Obowiązujący
401 2017-03-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 340/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 340/17 Obowiązujący
402 2017-03-23 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 339/17 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków 339/17 Obowiązujący
403 2017-03-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 338/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 338/17 Obowiązujący
404 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 337/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 337/17 Obowiązujący
405 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 336/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 336/17 Obowiązujący
406 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 335/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 335/17 Obowiązujący
407 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 334/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 334/17 Obowiązujący
408 2017-03-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 333/17 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów w Iłowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłowa 333/17 Nieobowiązujący
409 2017-03-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 332/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 332/17 Obowiązujący
410 2017-03-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 331/17 Burmistrza Iłowej z dnia 08 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2017 roku 331/17 Obowiązujący
411 2017-03-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 330/17 Burmistrza Iłowej z dnia 06 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą "Modernizacja ulicy Batorego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem", "Modernizacja ulicy Pułaskiego polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem", "Modernizacja Placu Wolności polegająca na przebudowie nawierzchni drogi wraz z chodnikami i odwodnieniem" 330/17 Nieobowiązujący
412 2017-03-03 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 329/17 Burmistrza Iłowej z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Iłowa w 2017 roku 329/17 Nieobowiązujący
413 2017-02-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 328/17 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 328/17 Nieobowiązujący
414 2017-02-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 327/17 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. "Akademia Małych Zuchów" w Iłowej, ul. Żagańska 40A 327/17 Nieobowiązujący
415 2017-02-24 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 326/17 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 326/17 Obowiązujący
416 2017-02-21 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 325/17 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 325/17 Nieobowiązujący
417 2017-02-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 324/17 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 256/5 w obrębie Szczepanów stanowiącej własność Gminy Iłowa 324/17 Nieobowiązujący
418 2017-02-16 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 323/17 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 323/17 Obowiązujący
419 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 259/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Iłowa 259/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
420 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 258/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 258/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
421 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 257/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
422 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 256/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 256/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
423 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 255/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 255/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
424 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 254/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 254/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
425 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 253/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 253/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
426 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 252/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu 252/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
427 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 251/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 251/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
428 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 250/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 250/7/XXXIV/17 Uchylony
429 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 249/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenie tego wymiaru dla pedagogów i logopedów 249/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
430 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 248/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 248/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
431 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 247/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 247/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
432 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 246/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa 246/7/XXXIV/17 Tekst jednolity
433 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 245/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej 245/7/XXXIV/17 Obowiązujący
434 2017-02-16 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 244/7/XXXIV/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 244/7/XXXIV/17 Obowiązujący
435 2017-02-10 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 322/17 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. działkami nr 808/3 i 809 położoną w Iłowej przy ul. Żeromskiego wykorzystywanej na cele mieszkaniowe 322/17 Obowiązujący
436 2017-02-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 321/17 Burmistrza Iłowej z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 321/17 Nieobowiązujący
437 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 320/17 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych na lata 2017-2019 320/17 Obowiązujący
438 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 319/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 319/17 Obowiązujący
439 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 318/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 318/17 Obowiązujący
440 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 317/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 317/17 Obowiązujący
441 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 316/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 316/17 Obowiązujący
442 2017-01-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 315/17 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa 315/17 Nieobowiązujący
443 2017-01-31 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 314/17 Burmistrza Iłowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy 314/17 Obowiązujący
444 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 243/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2014-2020 243/7/XXXIII/17 Obowiązujący
445 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 242/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część działki nr 773/5 położonej w Iłowej przy ul.Kościelnej 242/7/XXXIII/17 Obowiązujący
446 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 241/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu oznaczonego działką nr 694/7 położonej w Iłowej 241/7/XXXIII/17 Obowiązujący
447 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 240/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości , nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych 240/7/XXXIII/17 Obowiązujący
448 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 239/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zespołowi Szkół w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 239/7/XXXIII/17 Obowiązujący
449 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 238/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty Przedszkolu Miejskiemu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami 238/7/XXXIII/17 Obowiązujący
450 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 237/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Centrum Usług Wspólnych w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 237/7/XXXIII/17 Obowiązujący
451 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 236/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Iłowej od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 236/7/XXXIII/17 Obowiązujący
452 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 235/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Iłowa 235/7/XXXIII/17 Obowiązujący
453 2017-01-25 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 234/7/XXXIII/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej 234/7/XXXIII/17 Obowiązujący
454 2017-01-18 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 313/17 Burmistrza Iłowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 313/17 Nieobowiązujący
455 2017-01-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 312/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 312/17 Obowiązujący
456 2017-01-13 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 311/17 Burmistrza Iłowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku 311/17 Nieobowiązujący
457 2017-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 310/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2015-2022" 310/17 Obowiązujący
458 2017-01-09 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 309/17 Burmistrza Iłowej z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu - Biura Rewitalizacji ds. opracowania i wdrażania "Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2015-2022" 309/17 Obowiązujący
459 2017-01-02 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 308/17 Burmistrza Iłowej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby udostępniającej informacje o środowisku i jego ochronie 308/17 Obowiązujący
460 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 307/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 307/16 Obowiązujący
461 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 306/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 306/16 Nieobowiązujący
462 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 305/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 305/16 Nieobowiązujący
463 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 233/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2017-2030 233/7/XXXII/16 Uchylony
464 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 232/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Iłowa 232/7/XXXII/16 Zmieniony
465 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 231/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Iłowa 231/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
466 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 230/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 230/7/XXXII/16 Obowiązujący
467 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 229/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązującej na terenie miejscowości Borowe 229/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
468 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 228/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 228/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
469 2016-12-28 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 227/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 227/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
470 2016-12-20 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 226/7/XXXII/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Iłowej 226/7/XXXII/16 Nieobowiązujący
471 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 304/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 304/16 Nieobowiązujący
472 2016-12-30 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 303/16 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 303/16 Nieobowiązujący
473 2016-12-28 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 302/16 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest zgodnie z realizacją "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Iłowa na lata 2017-2032" 302/16 Obowiązujący
474 2016-12-27 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 301/16 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 301/16 Nieobowiązujący
475 2016-12-20 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 300/16 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na zadanie pod nazwą „Rozwój elektronicznych usług dla ludności - tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa” 300/16 Nieobowiązujący
476 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 299/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 299/16 Nieobowiązujący
477 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 298/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 roku 298/16 Nieobowiązujący
478 2016-12-19 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 297/16 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku 297/16 Nieobowiązujący
479 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 296/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2017 roku 296/16 Obowiązujący
480 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 295/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania na udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia na długoterminowy kredyt o wartości zamówienia mniejszej niż 209.000 euro 295/16 Nieobowiązujący
481 2016-12-15 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 294/16 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa 294/16 Nieobowiązujący
482 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 293/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 293/16 Obowiązujący
483 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 292/16 Burmistrza Iłowej z dnia 08 grudnia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2017 292/16 Obowiązujący
484 2016-12-08 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie Nr 291/16 Burmistrza Iłowe z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa 291/16 Nieobowiązujący
485 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 225/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 225/7/XXXI/16 Obowiązujący
486 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 224/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 224/7/XXXI/16 Zmieniony
487 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 223/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Iłowej" oraz nadania jej statutu 223/7/XXXI/16 Obowiązujący
488 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 222/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z gminnego cmentarza w Iłowej 222/7/XXXI/16 Obowiązujący
489 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 221/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 221/7/XXXI/16 Obowiązujący
490 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021 220/7/XXXI/16 Obowiązujący
491 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 219/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie dowozu uczniów do przedszkola i szkół, wobec których Gmina Iłowa nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 219/7/XXXI/16 Obowiązujący
492 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 218/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2017 rok 218/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
493 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 217/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2017 rok 217/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
494 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 216/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2016-2030 216/7/XXXI/16 Obowiązujący
495 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 215/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 gminy Iłowa 215/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
496 2016-12-07 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 214/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2016 roku 214/7/XXXI/16 Nieobowiązujący
497 2016-12-07 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 290/16 Burmistrza Iłowej z dnia 07 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 290/16 Obowiązujący
498 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 289/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 289/16 Obowiązujący
499 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 288/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 288/16 Obowiązujący
500 2016-12-06 Zarządzenia Burmistrza Zarządzenie nr 287/16 Burmistrza Iłowej z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 287/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej