ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2014-04-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 295/6/XXXVI/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Św. Jana Pawła II" terenowi w Iłowej 295/6/XXXVI/14 Obowiązujący
502 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 294/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa 294/6/XXXV/14 Obowiązujący
503 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 293/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 293/6/XXXV/14 Obowiązujący
504 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 292/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 292/6/XXXV/14 Obowiązujący
505 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 291/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa środków stanowiących fundusz sołecki 291/6/XXXV/14 Obowiązujący
506 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 290/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 290/6/XXXV/14 Obowiązujący
507 2014-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 289/6/XXXV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 289/6/XXXV/14 Zmieniony
508 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 288/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej 288/6/XXXIV/14 Obowiązujący
509 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 287/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 287/6/XXXIV/14 Obowiązujący
510 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 286/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 286/6/XXXIV/14 Obowiązujący
511 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 285/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 285/6/XXXIV/14 Obowiązujący
512 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 284/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym 284/6/XXXIV/14 Uchylony
513 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 283/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 283/6/XXXIV/14 Obowiązujący
514 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 282/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 282/6/XXXIV/14 Obowiązujący
515 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 281/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej 281/6/XXXIV/14 Obowiązujący
516 2014-02-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 280/6/XXXIV/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Iłowa 280/6/XXXIV/14 Obowiązujący
517 2014-01-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 279/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2016 279/6/XXXIII/14 Obowiązujący
518 2014-01-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 278/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na lata 2014-2016 278/6/XXXIII/14 Obowiązujący
519 2014-01-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 277/6/XXXIII/14 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na lata 2014-2016 277/6/XXXIII/14 Obowiązujący
520 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 276/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2014-2023 276/6/XXXII/13 Obowiązujący
521 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 275/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 GMINY IŁOWA 275/6/XXXII/13 Obowiązujący
522 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 274/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013-2021 274/6/XXXII/13 Nieobowiązujący
523 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 273/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 273/6/XXXII/13 Nieobowiązujący
524 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 272/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 272/6/XXXII/13 Obowiązujący
525 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 271/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 271/6/XXXII/13 Obowiązujący
526 2013-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 270/6/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego obowiązku zawarcia umowy dzierżawy i wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 626/4 położonej w Iłowej przy ul. Piaskowej 270/6/XXXII/13 Obowiązujący
527 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 269/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej 269/6/XXXI/13 Uchylony
528 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 268/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2014 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej 268/6/XXXI/13 Obowiązujący
529 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 267/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2014 roku 267/6/XXXI/13 Obowiązujący
530 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 266/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej 266/6/XXXI/13 Obowiązujący
531 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 265/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Miejskiej w Iłowej 265/6/XXXI/13 Obowiązujący
532 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 264/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Żagańskiego nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa 264/6/XXXI/13 Obowiązujący
533 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 263/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 263/6/XXXI/13 Nieobowiązujący
534 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 262/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" 262/6/XXXI/13 Obowiązujący
535 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 261/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 261/6/XXXI/13 Obowiązujący
536 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 260/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn „Budowa placu zabaw przy ul. Piaskowej w Iłowej” 260/6/XXXI/13 Obowiązujący
537 2013-12-03 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 259/6/XXXI/13 z dnia 03 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 259/6/XXXI/13 Obowiązujący
538 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej UCHWAŁA NR 257/6/XXX/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" 257/6/XXX/13 Obowiązujący
539 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 258/6/XXX/13 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 258/6/XXX/13 Obowiązujący
540 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 256/6/XXX/13 o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 256/6/XXX/13 Obowiązujący
541 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 255/6/XXX/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 255/6/XXX/13 Uchylony
542 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 254/6/XXX/13 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości 254/6/XXX/13 Uchylony
543 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 253/6/XXX/13 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 253/6/XXX/13 Obowiązujący
544 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej nr 252/6/XXX/13 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Dworskiego w Iłowej 252/6/XXX/13 Ma tekst jednolity
545 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 251/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uznania wezwania do usunięcia naruszenia prawa za nieuzasadnione 251/6/XXX/13 Obowiązujący
546 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 250/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2014 rok 250/6/XXX/13 Obowiązujący
547 2013-10-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 249/6/XXX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2014 rok 249/6/XXX/13 Obowiązujący
548 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 248/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 248/6/XXIX/13 Obowiązujący
549 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 247/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 247/6/XXIX/13 Uchylony
550 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 246/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 246/6/XXIX/13 Zmieniony
551 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 245/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn "Uporządkowanie gospodarki wodnej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna" 245/6/XXIX/13 Zmieniony
552 2013-09-26 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 244/6/XXIX/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 244/6/XXIX/13 Nieobowiązujący
553 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 243/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 243/6/XXVIII/13 Obowiązujący
554 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 242/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości 242/6/XXVIII/13 Obowiązujący
555 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 241/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa 241/6/XXVIII/13 Obowiązujący
556 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 240/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym, gruntu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4/6 położonej w miejscowości Kowalice, gmina Iłowa 240/6/XXVIII/13 Obowiązujący
557 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 239/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r.w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Iłowa, gmina Iłowa 239/6/XXVIII/13 Obowiązujący
558 2013-09-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 238/6/XXVIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 września 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 238/6/XXVIII/13 Nieobowiązujący
559 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 237/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 237/6/XXVII/13 Uchylony
560 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 236/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 236/6/XXVII/13 Uchylony
561 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 235/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa. 235/6/XXVII/13 Nieobowiązujący
562 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 234/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2013 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Budowa placu zabaw przy ul Piaskowej w Iłowej". 234/6/XXVII/13 Zmieniony
563 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 233/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2012 r. 233/6/XXVII/13 Obowiązujący
564 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 232/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2012 r. 232/6/XXVII/13 Obowiązujący
565 2013-06-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 231/6/XXVII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania młodzieżowej rady gminy 231/6/XXVII/13 Uchylony
566 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 230/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 230/6/XXVI/13 Uchylony
567 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 229/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2013-2021 229/6/XXVI/13 Nieobowiązujący
568 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 228/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa 228/6/XXVI/13 Nieobowiązujący
569 2013-05-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 227/6/XXVI/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku 227/6/XXVI/13 Obowiązujący
570 2013-04-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 226/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 226/6/XXV/13 Obowiązujący
571 2013-04-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 225/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 225/6/XXV/13 Uchylony
572 2013-04-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 224/6/XXV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa 224/6/XXV/13 Obowiązujący
573 2013-03-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 223/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r.o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Iłowej. 223/6/XXIV/13 Uchylony
574 2013-03-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 222/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013-2021. 222/6/XXIV/13 Nieobowiązujący
575 2013-03-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 221/6/XXIV/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 gminy Iłowa. 221/6/XXIV/13 Nieobowiązujący
576 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 220/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłowa 220/6/XXIII/13 Nieobowiązujący
577 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 219/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Iłowej 219/6/XXIII/13 Uchylony
578 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 218/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej 218/6/XXIII/13 Obowiązujący
579 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 217/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2014 środków stanowiących fundusz sołecki 217/6/XXIII/13 Obowiązujący
580 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 216/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej 216/6/XXIII/13 Obowiązujący
581 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 215/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa 215/6/XXIII/13 Uchylony
582 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 214/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 214/6/XXIII/13 Obowiązujący
583 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 213/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Za Kowalem” 213/6/XXIII/13 Obowiązujący
584 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 212/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Olsza przy łące” 212/6/XXIII/13 Obowiązujący
585 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 211/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab z jamą” 211/6/XXIII/13 Obowiązujący
586 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 210/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Grab przy kamienisku” 210/6/XXIII/13 Obowiązujący
587 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 209/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb w Borowym” 209/6/XXIII/13 Obowiązujący
588 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 208/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb guzowaty” 208/6/XXIII/13 Obowiązujący
589 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 207/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dąb Elegancik” 207/6/XXIII/13 Obowiązujący
590 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 206/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Buk miłości” 206/6/XXIII/13 Obowiązujący
591 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 205/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 205/6/XXIII/13 Obowiązujący
592 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 204/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 204/6/XXIII/13 Obowiązujący
593 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 203/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iłowa oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych 203/6/XXIII/13 Ma tekst jednolity
594 2013-03-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 202/6/XXIII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 202/6/XXIII/13 Obowiązujący
595 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 201/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 201/6/XXII/13 Obowiązujący
596 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 200/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa. 200/6/XXII/13 Uchylony
597 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 199/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta". 199/6/XXII/13 Obowiązujący
598 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 198/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Cisy nad Czerną". 198/6/XXII/13 Obowiązujący
599 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 197/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Dęby Szczepanowskie". 197/6/XXII/13 Obowiązujący
600 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 196/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Henryk". 196/6/XXII/13 Obowiązujący
601 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 195/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Jerzy". 195/6/XXII/13 Obowiązujący
602 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 194/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł". 194/6/XXII/13 Obowiązujący
603 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 193/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Wanda". 193/6/XXII/13 Obowiązujący
604 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 192/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych 192/6/XXII/13 Obowiązujący
605 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 191/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015 191/6/XXII/13 Uchylony
606 2013-02-12 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 190/6/XXII/13 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowej" i utworzenia na jego bazie jednostki budżetowej "Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej" 190/6/XXII/13 Obowiązujący
607 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 189/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2013-2021 189/6/XXI/12 Nieobowiązujący
608 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 188/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2013 GMINY IŁOWA 188/6/XXI/12 Obowiązujący
609 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 187/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 187/6/XXI/12 Nieobowiązujący
610 2012-12-28 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 186/6/XXI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 186/6/XXI/12 Nieobowiązujący
611 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 185/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 185/6/XX/12 Uchylony
612 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 184/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 184/6/XX/12 Uchylony
613 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 183/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 183/6/XX/12 Nieobowiązujący
614 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 182/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2012-2021. 182/6/XX/12 Obowiązujący
615 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 181/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 181/6/XX/12 Nieobowiązujący
616 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 180/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku. 180/6/XX/12 Obowiązujący
617 2012-12-11 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 179/6/XX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu”. 179/6/XX/12 Nieobowiązujący
618 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 173/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Iłowej. 173/6/XIX/12 Obowiązujący
619 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 172/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. 172/6/XIX/12 Obowiązujący
620 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 171/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2013 rok. 171/6/XIX/12 Obowiązujący
621 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 170/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2013 rok. 170/6/XIX/12 Obowiązujący
622 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 169/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody "Wanda" i "Boruta". 169/6/XIX/12 Obowiązujący
623 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 178/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 178/6/XIX/12 Uchylony
624 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 177/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 177/6/XIX/12 Uchylony
625 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 176/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 176/6/XIX/12 Zmieniony
626 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 175/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. 175/6/XIX/12 Uchylony
627 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 174/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa. 174/6/XIX/12 Uchylony
628 2012-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 168/6/XIX/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa 168/6/XIX/12 Zmieniony
629 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 167/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Paweł". 167/6/XVIII/12 Obowiązujący
630 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 166/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Boruta". 166/6/XVIII/12 Obowiązujący
631 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 165/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną". 165/6/XVIII/12 Obowiązujący
632 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 164/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie". 164/6/XVIII/12 Obowiązujący
633 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 163/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk". 163/6/XVIII/12 Obowiązujący
634 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 162/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy". 162/6/XVIII/12 Obowiązujący
635 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 161/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda". 161/6/XVIII/12 Obowiązujący
636 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 160/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. 160/6/XVIII/12 Obowiązujący
637 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk "Orlik". 159/6/XVIII/12 Zmieniony
638 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 158/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomość stanowiącej własność osoby fizycznej. 158/6/XVIII/12 Nieobowiązujący
639 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 157/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych. 157/6/XVIII/12 Obowiązujący
640 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 156/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iłowa w 2013 roku. 156/6/XVIII/12 Obowiązujący
641 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 155/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 155/6/XVIII/12 Uchylony
642 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 154/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Iłowej. 154/6/XVIII/12 Obowiązujący
643 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 153/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2012-2018. 153/6/XVIII/12 Obowiązujący
644 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 152/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa". 152/6/XVIII/12 Nieobowiązujący
645 2012-11-08 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 151/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 151/6/XVIII/12 Nieobowiązujący
646 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 150/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. 150/6/XVII/12 Obowiązujący
647 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 149/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego. 149/6/XVII/12 Obowiązujący
648 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 148/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. 148/6/XVII/12 Obowiązujący
649 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 147/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 147/6/XVII/12 Uchylony
650 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 146/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 146/6/XVII/12 Uchylony
651 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 145/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 145/6/XVII/12 Obowiązujący
652 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 144/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty od posiadania psów. 144/6/XVII/12 Uchylony
653 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 143/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 143/6/XVII/12 Obowiązujący
654 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 142/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie opłaty targowej. 142/6/XVII/12 Obowiązujący
655 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 141/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Iłowa i niemiecką gminą Rietschen. 141/6/XVII/12 Obowiązujący
656 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 140/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 140/6/XVII/12 Nieobowiązujący
657 2012-09-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 139/6/XVII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze porozumienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie na rzecz Województwa Lubuskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa. 139/6/XVII/12 Obowiązujący
658 2012-08-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. 138/6/XVI/12 Obowiązujący
659 2012-08-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej. 137/6/XVI/12 Ma tekst jednolity
660 2012-08-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 136/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 136/6/XVI/12 Obowiązujący
661 2012-08-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 135/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2015. 135/6/XVI/12 Obowiązujący
662 2012-08-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 134/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. 134/6/XVI/12 Nieobowiązujący
663 2012-06-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 133/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2011 r. 133/6/XIV/12 Obowiązujący
664 2012-06-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 132/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2011 r. 132/6/XIV/12 Obowiązujący
665 2012-06-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 131/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 131/6/XIV/12 Nieobowiązujący
666 2012-06-21 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 130/6/XIV/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iłowa. 130/6/XIV/12 Obowiązujący w części
667 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 129/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 129/6/XII/12 Ma tekst jednolity
668 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 128/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie podziału gminy Iłowa na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 128/6/XII/12 Zmieniony
669 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 127/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji doraźnej. 127/6/XIII/12 Nieobowiązujący
670 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 126/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze porozumienia w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przeniesienie na rzecz Województwa Lubuskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa. 126/6/XIII/12 Obowiązujący
671 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 125/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iłowa. 125/6/XIII/12 Nieobowiązujący
672 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 124/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2012-2018. 124/6/XIII/12 Obowiązujący
673 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 123/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012 gminy Iłowa. 123/6/XIII/12 Nieobowiązujący
674 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 122/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2012 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu". 122/6/XIII/12 Nieobowiązujący
675 2012-05-23 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 121/6/XIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze. 121/6/XIII/12 Obowiązujący
676 2012-02-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 120/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. 120/6/XII/12 Obowiązujący
677 2012-02-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 119/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Iłowa na rzecz dotychczasowych najemców. 119/6/XII/12 Obowiązujący
678 2012-02-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 118/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 118/6/XII/12 Obowiązujący
679 2012-02-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 117/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej. 117/6/XII/12 Ma tekst jednolity
680 2012-02-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 116/6/XII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego. 116/6/XII/12 Obowiązujący
681 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 115/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego. 115/6/XI/11 Nieobowiązujący
682 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 114/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego ramach inicjatywy lokalnej. 114/6/XI/11 Obowiązujący
683 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 113/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. 113/6/XI/11 Obowiązujący
684 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 112/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłowa. 112/6/XI/11 Obowiązujący
685 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 111/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2012-2018. 111/6/XI/11 Obowiązujący
686 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 110/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2012 GMINY IŁOWA. 110/6/XI/11 Nieobowiązujący
687 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 109/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku. 109/6/XI/11 Nieobowiązujący
688 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 108/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2011-2018. 108/6/XI/11 Nieobowiązujący
689 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 107/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. 107/6/XI/11 Nieobowiązujący
690 2011-12-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 106/6/XI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zacigniącia długoterminowej pożyczki w 2011 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko”. 106/6/X/11 Nieobowiązujący
691 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 105/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw. 105/6/X/11 Obowiązujący
692 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 104/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2012 rok. 104/6/X/11 Nieobowiązujący
693 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 103/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2012 rok. 103/6/X/11 Obowiązujący
694 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 102/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania [...] opłaty od posiadania psów. 102/6/X/11 Uchylony
695 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 101/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. 101/6/X/11 Obowiązujący
696 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 100/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej. 100/6/X/11 Nieobowiązujący
697 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 99/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 99/6/X/11 Uchylony
698 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 98/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 98/6/X/11 Uchylony
699 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 97/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. 97/6/X/11 Nieobowiązujący
700 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 96/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012. 96/6/X/11 Nieobowiązujący
701 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 95/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 95/6/X/11 Uchylony
702 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 94/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 94/6/X/11 Uchylony
703 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 93/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2012-2016. 93/6/X/11 Obowiązujący
704 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 92/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny. 92/6/X/11 Obowiązujący
705 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 91/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2011-2018. 91/6/X/11 Nieobowiązujący
706 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 90/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. 90/6/X/11 Nieobowiązujący
707 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 89/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. 89/6/X/11 Obowiązujący
708 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 88/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. 88/6/X/11 Nieobowiązujący
709 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 87/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. 87/6/X/11 Obowiązujący
710 2011-11-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 86/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały. 86/6/X/11 Obowiązujący
711 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. 85/6/IX/11 Obowiązujący
712 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 84/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania. 84/6/IX/11 Obowiązujący
713 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 83/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 20122015 83/6/IX/11 Obowiązujący
714 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa. 82/6/IX/11 Obowiązujący
715 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 81/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowe. 81/6/IX/11 Uchylony
716 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 80/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego [...] 80/6/IX/11 Obowiązujący
717 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. 79/6/IX/11 Uchylony
718 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. 78/6/IX/11 Nieobowiązujący
719 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 77/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. 77/6/IX/11 Nieobowiązujący
720 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 76/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Gmina Iłowa”. 76/6/IX/11 Nieobowiązujący
721 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 75/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Czerna, wodociągu w sołectwie Żaganiec ( II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa. 75/6/IX/11 Nieobowiązujący
722 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 74/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu”. 74/6/IX/11 Nieobowiązujący
723 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 73/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja Placu Wolności". 73/6/IX/11 Nieobowiązujący
724 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 72/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Iłowej”. 72/6/IX/11 Nieobowiązujący
725 2011-10-27 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 71/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Iłowa. 71/6/IX/11 Obowiązujący
726 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 70/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej. 70/6/VIII/11 Obowiązujący
727 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 69/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2012-2015. 69/6/VIII/11 Obowiązujący
728 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 68/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna. 68/6/VIII/11 Obowiązujący
729 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 67/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 67/6/VIII/11 Nieobowiązujący
730 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 66/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 66/6/VIII/11 Uchylony
731 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 65/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 65/6/VIII/11 Nieobowiązujący
732 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 64/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w planie oraz ich zatwierdzania. 64/6/VIII/11 Obowiązujący
733 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 63/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycze. 63/6/VIII/11 Obowiązujący
734 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 62/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2011-2017. 62/6/VIII/11 Obowiązujący
735 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 61/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. 61/6/VIII/11 Nieobowiązujący
736 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. 60/6/VIII/11 Nieobowiązujący
737 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 59/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pn" Budowa placów zabaw w miejscowościach Borowe, Czerna, Klików, Czyżówek, Iłowa, Jankowa Żagańska, Szczepanów, Konin Żagański, Wilkowisko". 59/6/VIII/11 Nieobowiązujący
738 2011-09-20 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 58/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2011 roku. 58/6/VIII/11 Nieobowiązujący
739 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 57/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. 57/6/VII/11 Obowiązujący
740 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa. 56/6/VII/11 Obowiązujący
741 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 55/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 55/6/VII/11 Obowiązujący
742 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 54/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze. 54/6/VII/11 Obowiązujący
743 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 53/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 53/6/VII/11 Nieobowiązujący
744 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 52/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 52/6/VII/11 Nieobowiązujący
745 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 51/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 51/6/VII/11 Nieobowiązujący
746 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 50/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. 50/6/VII/11 Nieobowiązujący
747 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 49/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. 49/6/VII/11 Obowiązujący
748 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 48/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2010 rok. 48/6/VII/11 Obowiązujący
749 2011-06-29 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 47/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2010 r. 47/6/VII/11 Obowiązujący
750 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 46/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego [...] 46/6/VI/11 Obowiązujący
751 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 45/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego stwierdzające nieważność w całości uchwały Nr 29/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe. 45/6/VI/11 Obowiązujący
752 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 44/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zakazu handlu na terenie przyległym do obiektu zabytkowego. 44/6/VI/11 Obowiązujący
753 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 43/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. 43/6/VI/11 Obowiązujący
754 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 42/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klików w Gminie Iłowa na lata 2011-2019. 42/6/VI/11 Obowiązujący
755 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 41/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej. 41/6/VI/11 Obowiązujący
756 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 40/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Iłowej wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Żagań. 40/6/VI/11 Obowiązujący
757 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 39/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Iłowej wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Żagań. 39/6/VI/11 Obowiązujący
758 2011-05-17 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 38/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Iłowej wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Żagań. 38/6/VI/11 Obowiązujący
759 2011-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 37/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. 37/6/V/11 Nieobowiązujący
760 2011-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa. 36/6/V/11 Zmieniony
761 2011-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 35/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 35/6/V/11 Obowiązujący
762 2011-03-25 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 34/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. 34/6/V/11 Nieobowiązujący
763 2011-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 33/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” 33/6/IV/11 Nieobowiązujący
764 2011-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 32/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 32/6/IV/11 Obowiązujący
765 2011-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 31/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 31/6/IV/11 Obowiązujący
766 2011-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 30/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. 30/6/IV/11 Obowiązujący
767 2011-02-22 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 29/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe. 29/6/IV/11 Nieobowiązujący
768 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 28/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie w 2011 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej 1082F w m. Iłowa Żagańska” w kierunku Czyżówka etap II. 28/6/III/10 Nieobowiązujący
769 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 27/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku” 27/6/III/10 Nieobowiązujący
770 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 26/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. 26/6/III/10 Nieobowiązujący
771 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 25/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2011 roku. 25/6/III/10 Nieobowiązujący
772 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 24/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. 24/6/III/10 Nieobowiązujący
773 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 23/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA. 23/6/III/10 Obowiązujący
774 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 22/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2010 roku. 22/6/III/10 Obowiązujący
775 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 21/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 gminy Iłowa. 21/6/III/10 Obowiązujący
776 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 20/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2010 roku. 20/6/III/10 Obowiązujący
777 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 19/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2010 roku. 19/6/III/10 Nieobowiązujący
778 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 18/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego. 18/6/III/10 Obowiązujący
779 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 17/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów. 17/6/III/10 Nieobowiązujący
780 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 16/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 16/6/III/10 Nieobowiązujący
781 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 15/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 15/6/III/10 Nieobowiązujący
782 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 14/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 14/6/III/10 Nieobowiązujący
783 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 13/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego [...] 13/6/III/10 Obowiązujący
784 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 12/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego [...] 12/6/III/10 Obowiązujący
785 2010-12-30 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 11/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego [...] 11/6/III/10 Obowiązujący
786 2010-12-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 10/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 10/6/II/10 Uchylony
787 2010-12-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 9/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 9/6/II/10 Uchylony
788 2010-12-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 8/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2011 rok. 8/6/II/10 Nieobowiązujący
789 2010-12-14 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 7/6/II/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej. 7/6/II/10 Obowiązujący
790 2010-12-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 6/6/I/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej. 6/6/I/10 Obowiązujący
791 2010-12-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 5/6/I/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego. 5/6/I/10 Obowiązujący
792 2010-12-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 4/6/I/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego. 4/6/I/10 Obowiązujący
793 2010-12-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 3/6/I/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego. 3/6/I/10 Nieobowiązujący
794 2010-12-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 2/6/I/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej. 2/6/I/10 Obowiązujący
795 2010-12-02 Uchwały Rady Miejskiej Uchwała Nr 1/6/I/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. 1/6/I/10 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Iłowej
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu